Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.07.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34" oraz wybór oferty nr 4, złożonej przez BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 7 046 947,13 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2108/15/VII/U z 19.05.2015 r.: cena oferty brutto 97 %, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlane WALASZKOWSKI Sp. z o.o., ul. Polna 6c, 83-314 Somonino:
1. cena brutto: - 8 713 567,53 zł 7,41 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 7,71 pkt

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
1. cena brutto: - 9 743 829,92 zł 5,99 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 6,29 pkt

Oferta nr 3 - SKANSKA S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto: - 7 780 380,94 zł 8,69 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 8,99 pkt

Oferta nr 4 - BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 7 046 947,13 zł 9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.07.2015
Data udostępnienia informacji: 09.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2015 09:14 Dodanie informacji Dominika Wojtunik