Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni – etap II

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni - etap II".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.03.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni - etap II" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp.j. B. Brzęczek, Z. Wójcik, ul. Lelewela 9a/19, 81 331 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 469 054,67 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy oraz Mieczysława Skibińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno Sanitarne i Remontowo - Budowlane SKIBIŃSKI, ul. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice, ponieważ nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu ustalenia, czy ceny ofert, złożonych przez Wykonawców: Macieja Dziechcińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASPERGO Maciej Dziechciński, ul. Lesoki 7, Bojano, 84-207 Koleczkowo oraz ELEKTRO - CAL Sp. z o.o., Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz jest rażąco niska, Zawiawiający wezwał wyżej wymienionych Wykonawców do złożenia wyjaśnień wraz ze stosownymi dowodami, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Wykonawca Maciej Dziechciński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASPERGO Maciej Dziechciński, ul. Lesoki 7, Bojano, 84-207 Koleczkowo udokumentował oszczędności, jakie jest w stanie osiągnąć przy zakupie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, natomiast nie udowodnił deklarowanych oszczędności wynikających z przyjętej technologii wykonania zamówienia (z załączonych ofert na wykonanie przecisku jasno wynika, że ich zakres jest nieporównywalny, w związku z czym Wykonawca błędnie podał kwotę, jaką jest w stanie zaoszczędzić, wybierając technologię pozornie tańszą). Ponadto Wykonawca podaje sprzeczne informacje o swoich poprzednich realizacjach, określając je jednocześnie jako zakończone (str. 2 wyjaśnień z dnia 09.04.2015 r.) i jako będące w trakcie realizacji (str. 4 wyjaśnień z dnia 09.04.2015 r.), co nie pozwala Zamawiającemu uznać argumentu o możliwości przenoszenia brygad pomiędzy realizowanymi zadaniami. Wyjaśnienia odnośnie zasobów własnych przedsiębiorstwa i sprzyjających warunków wykonania prac mają charakter ogólnikowy i nie potwierdzają, że Wykonawca znajduje się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do konkurentów. Udokumentowane niższe koszty zakupu materiałów nie mają w opinii Zamawiającego decydującego wpływu na wysokość ceny oferty. W związku z powyższym, Wykonawca ten nie obalił domniemania, że cena jego oferty jest rażąco niska. W świetle orzecznictwa KIO, wyjaśnienia niekompletne są traktowane jako brak wyjaśnień.
Wykonawca ELEKTRO - CAL Sp. z o.o., Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz, złożył ogólnikowe i sprzeczne ze sobą wyjaśnienia w sprawie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W związku z powyższym, Wykonawca ten nie obalił domniemania, że cena jego oferty jest rażąco niska. W świetle orzecznictwa KIO, wyjaśnienia niekompletne są traktowane jako brak wyjaśnień.
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców: Macieja Dziechcińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASPERGO Maciej Dziechciński, ul. Lesoki 7, Bojano, 84-207 Koleczkowo oraz ELEKTRO - CAL Sp. z o.o., Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz, ponieważ nie złożyli wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 826/15/VII/U z 03.02.2015 r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 7 %, okres udzielonej gwarancji 3 %.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo ABT Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 76/78, 80-533 Gdańsk:
1. cena brutto - 767 390,36 zł -   3,28 pkt
2. okres wykonania - 14 tygodni -   0,42 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy -   0,30 pkt
RAZEM 4,00 pkt

Oferta nr 3 - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp.j. B. Brzęczek, Z. Wójcik, ul. Lelewela 9a/19, 81 331 Gdynia:
1. cena brutto - 469 054,67 zł -   9,00 pkt
2. okres wykonania - 12 tygodni -   0,70 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy -   0,00 pkt
RAZEM 9,70 pkt

Oferta nr 4 - Marian Mielewczyk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT,
ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 676 550,00 zł -   5,02 pkt
2. okres wykonania - 13 tygodni -   0,56 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy -  0,30 pkt
RAZEM 5,88 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp.j. B. Brzęczek, Z. Wójcik, ul. Lelewela 9a/19, 81 331 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 22.04.2015
Data udostępnienia informacji: 22.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 13:19 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
22.04.2015 15:36 Dodanie informacji Dominika Wojtunik