Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego"

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2015r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.12.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 euro na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" i wybór oferty nr 2 złożonej przez SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa z ceną ryczałtową 4 263 128,60 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16326/14/VI/U z dnia 30.09.2014 r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 7 114 101,34 zł 3,08 pkt
2. okres wykonania: - 26 tygodni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 3,14 pkt

Oferta nr 2 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto: - 4 263 128,60 zł 9,30 pkt
2. okres wykonania: - 24 tygodnie 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,50 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto: - 4 831 071,00 zł 8,06 pkt
2. okres wykonania: - 18 tygodnie 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,62 pkt


Oferta nr 4- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto: - 4 797 000,00 zł 8,14 pkt
2. okres wykonania: - 26 tygodnie 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,34 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

infrastruktura UE

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 04.02.2015
Data udostępnienia informacji: 04.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 11:59 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
04.02.2015 13:23 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
04.02.2015 12:57 Dodanie informacji Anna Stankiewicz