„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”-nadzór inwestorski


OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.12.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" i wybór oferty nr 2 złożonej przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia z ceną ryczałtową 67 158,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16778/14/VI/U/014 z dnia 12.11.2014r: cena oferty brutto 90%, jakość wykonania usługi 10%.

Oferta nr 1 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Gen. Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
1. cena brutto: 70 110,00 zł 8,60 pkt
2. jakość wykonania usługi: 30 dni 0,82 pkt
Razem: 9,42 pkt

Oferta nr 2 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
1. cena brutto: 67 158,00 zł 9,00 pkt
2. jakość wykonania usługi: 21 dni 1,00 pkt
Razem: 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 infrastruktura UE

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 04.02.2015
Data udostępnienia informacji: 04.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:01 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
04.02.2015 13:24 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
04.02.2015 13:00 Dodanie informacji Anna Stankiewicz