XII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 września 2015 r.

PORZĄDEK OBRAD

XII SESJI RADY MIASTA GDYNI

23 września 2015 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta,
 4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej, zobacz projekt,

4.2     uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, zobacz projekt

4.3     ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni, zobacz projekt,

4.4     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni, zobacz projekt,

4.5     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni, zobacz projekt,

4.6     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni, zobacz projekt,

4.7     ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni, zobacz projekt,

4.8     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, zobacz projekt,

4.9     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni, zobacz projekt,

4.10  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, zobacz projekt,

4.11  pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania, zobacz projekt

4.12  pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania, zobacz projekt

4.13  pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

4.14  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka, zobacz projekt,

4.15  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dotyczy regulacji ulicy Palmowej), zobacz projekt,

4.16  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96a, zobacz projekt,

4.17  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Władysława IV, zobacz projekt

4.18  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej, zobacz projekt,

4.19  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, zobacz projekt,

4.20  wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, zobacz projekt,

4.21  nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni, zobacz projekt,

4.22  zamiaru połączenia filii nr 10 i filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów Biblioteki, zobacz projekt

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
 2. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Babie Doły,
 3. Interpelacje.
 4. Informacje.
 5. Wolne wnioski.
 6. Ustalenie terminu następnej sesji.
 7. Zakończenie obrad. 

PROTOKÓŁ NR 12/15

XII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 23 września 2015 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta,

      3.a. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Babie Doły.

 1. Projekty uchwał w sprawach:

 4.1     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej, 

4.2     uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, 

4.3     ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni, 

4.4     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni, 

4.5     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni, 

4.6     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni, 

4.7     ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni, 

4.8     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, 

4.9     ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni, 

4.10  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, 

4.11  pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania, 

4.12  pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania, 

4.13  pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,

4.14  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka, 

4.15  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dotyczy regulacji ulicy Palmowej), 

4.16  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96a, 

4.17  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Władysława IV, 

4.18  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej, 

4.19  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, 

4.20  wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 

4.21  nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni, 

4.22  zamiaru połączenia filii nr 10 i filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów Biblioteki, 

4.23 wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad. 

 

 Lista obecności stanowi załącznik.

Materiały związane z przedmiotem obrad załączone są do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

Ad 2.

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wniósł o wprowadzenie do porządku, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzasadniając wprowadzenie projektu w trybie nadzwyczajnym Wiceprezydent wyjaśniał: – W ostatnich dniach uzyskaliśmy informację, że przystąpienie do realizacji projektu do końca września, umożliwi gminie ubieganie się o refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją wcześniejszych edycji programu.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski- chcę skorygować własny błąd i umieścić sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły w punkcie 3. – jako pkt 3a, przed punktem poświęconym projektom. – Jak ustaliliśmy, prezentacje przedstawicieli Rad Dzielnic powinny się odbywać wcześniej, niż to miało miejsce dotychczas.

 

Wniosek (j.w.) Wiceprezydenta B. Bartoszewicza przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za

 

Wniosek (j.w.) Przewodniczącego RM przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian porządek obrad uzyskał jednogłośną akceptację: 23 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski uznał protokół XI sesji za przyjęty.

 

Ad 3.a

Sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Babie Doły, pan Adam Gmyrek: - Rada  w obecnym składzie rozpoczęła pracę w kwietniu (wybrani zostaliśmy w marcu b.r.). Rada liczy 14. radnych. Jeden mandat nie jest obsadzony.

Z racji czasu rozpoczęcia pracy obecnie ma miejsce kontynuacja realizacji zadań przyjętych w czasie poprzedniej kadencji. Zarząd wykonał uchwałę odnośnie planu finansowego na rok 2015, a więc: zorganizowaliśmy festyn rodzinny, przekazaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 28, a także sfinansowaliśmy drobne remonty.

Przyjęliśmy projekt budżetu w zakresie środków statutowych na przyszły rok. Jest to bardzo mały budżet, bo liczący niewiele ponad 19 tys. zł. Realizowany jest w 3. częściach: organizacji festynów, w części dotyczącej szkół i w zakresie drobnych inwestycji (przeważnie są to chodniki, bo jest to najtańsze).

Jest też budżet większy – remontowo – zadaniowy. W poprzedniej kadencji rada przeznaczyła te środki na sporządzenie dokumentacji dla kanalizy ulicy Rybaków. Dokumentacja została wykonana, dlatego przyszły budżet remontowo - zadaniowy chcemy przeznaczyć w całości na realizację tego projektu.

Mamy też  drugi plan do realizacji, dotyczący terenu należącego do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zwróciliśmy się do Prezydenta z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie tego terenu na rzecz gminy. Prezydent wyraził na to zgodę. Obecnie pozostaje czekać na decyzję Wysokiej Rady w tej kwestii. Chcielibyśmy na tym terenie urządzić centrum rekreacyjne dzielnicy. Byłoby to też miejsce na organizowanie festynów, do tej pory organizowanych przy szkole. Ze środków budżetu obywatelskiego chcielibyśmy ten teren zagospodarować.

Trzecim celem rady tej kadencji jest uzyskanie dostępu do plaży w Babich Dołach (obecnie jest to teren wojskowy). Samochody blokują ulice Ikara i Dedala. Jest to duże utrudnienie dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że rozmowy z Prezydentem i agencją doprowadzą do rozwiązania tego problemu.

W zakresie budżetu obywatelskiego zgłoszone są z naszej dzielnicy 4 projekty.

 

Przewodniczący RM- jak Państwo wiecie, po przerwie związanej z wyborem nowych składów Rad Dzielnic czekaliśmy parę miesięcy, by było o czym rozmawiać. Jak widać na przykładzie Babich Dołów, radni mają już o czym informować.

 

Ad 4.1.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Elżbieta Sierżęga.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

Radna Mirosława Król poprosiła o wyjaśnienie zapisu nt. roszczenia właściciela jednej z działek.

 

Wiceprezydent Marek Stępa- roszczenie wynika z tego, że teren jest własnością prywatną. Stał się ostatecznie własnością prywatną po długim procesie. W trakcie sporządzania planu takiego stanu nie było – teren był wywłaszczony. Teren jest trudny do zabudowania, dlatego logicznym posunięciem było dołączenie go do szkoły. W międzyczasie zjawił się właściciel, który uważa, że „coś z tego wyciśnie”. Pytanie, czy wartość tego terenu dla szkoły jest na tyle duża, aby warto było płacić odszkodowanie. Odpowiedź jest, że nie, bo szkoła ma wyjątkowo dobre warunki terenowe. Już w trakcie sporządzania studium, co miało miejsce niedawno, przewidywaliśmy, że trzeba będzie ten teren oddać.

 

UCHWAŁA NR XII/219/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.2.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul.

 

Opinie komisji  jak w punkcie 4.1.

 

UCHWAŁA NR XII/220/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.3.

Wszystkie projekty z bloku dotyczącego ustalenia przebiegu drób publicznych, zgodnie z treścią załączników, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

/powyższe dotyczy całego bloku projektów dot. przebiegu dróg)

 

UCHWAŁA NR XII/221/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.4.

 

UCHWAŁA NR XII/222/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.5.

 

UCHWAŁA NR XII/223/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Romualda Traugutta  w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.6.

 

UCHWAŁA NR XII/224/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Weteranów w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.7.

 

UCHWAŁA NR XII/225/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej  i ulicy Piotra Ściegiennego  w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.8.

 

UCHWAŁA NR XII/226/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.9.

 

UCHWAŁA NR XII/227/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Podgórskiej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.10

 

UCHWAŁA NR XII/228/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana  w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.11

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprzewodniczący Andrzej Bień.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

/powyższe dotyczy kolejnych projektów, do punktu 4.13 włącznie/

 

UCHWAŁA NR XII/229/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.12

 

Przedstawił radny A. Bień. – Polecam pamięci Państwa radnych tę piękną nazwę.

 

UCHWAŁA NR XII/230/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.13

Przedstawił r. A. Bień.

- W przedmiocie projektu – informował radny – wypowiedziały się też sąsiednie powiaty, bo tego wymagają przepisy. Wszystkie opinie są pozytywne.

 

UCHWAŁA NR XII/231/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych  i ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.14

Zgodnie z treścią załącznika przedstawił radny J. Kłodziński.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

/powyższe dotyczy  wszystkich projektów w spr. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XII/232/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.15

Przedstawił r. J. Kłodziński.

 

UCHWAŁA NR XII/233/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dot. regulacji ulicy Palmowej), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.16

Przedstawił r. J. Kłodziński.

 

UCHWAŁA NR XII/234/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 96a, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.17

Wiceprzewodniczący A. Bień- mamy plan, który przewiduje dla terenów będących przedmiotem projektu usługi, stąd propozycja sprzedaży po to, żeby ewentualny inwestor mógł zrealizować zakładany w planie cel. Projekt pozwoli na zakup pozostałych gruntów, co umożliwi realizację inwestycji. Część działek leży przy ul. Władysława IV, będą więc tak wydzielone, aby zapewniony był prawidłowy przebieg ulic i przebieg drogi rowerowej.

 

DEBATA:

 

Bogdan Krzyżankowski- jest to wyrażenie zgody na sprzedaż działek przy ulicy Władysława IV. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy dokonać wydzieleń, a dopiero potem wyrażać zgodę na sprzedaż. Teren ma unikatowe położenie – znajduje się przed wjazdem do strefy płatnego parkowania, a jednocześnie przy węzłach komunikacyjnych (autobusowy, trolejbusowy, SKM, a w perspektywie kolej metropolitarna). Wydaje się, że teren jest doskonały do urządzenia na nim parkingów „park and drive” i faktycznie jest zapis, że powinno się tam znaleźć około 100. miejsc parkingowych, ale plan dopuszcza tam zabudowę pierzejową o dużej intensywności, do 8. pięter, a zapisy odnośnie wymagań parkingowych w zakresie usług mówią o jednym do trzech miejsc i dla powierzchni biurowych od jednego do dwóch miejsc. Przy tak intensywnej zabudowie okaże się szybko, że ograniczenie będzie do jednego miejsca, bo nie uda się zmieścić więcej miejsc dla obsługi całości. Należy więc przypuszczać, że tereny w rezerwie na parkingi typu park and drive zostaną wykorzystane przez korzystających z usług i z powierzchni biurowej. Wydaje się więc, że należy zmienić w tym zakresie plan, aby zapewnić więcej miejsc parkingowych, tym bardziej, że plan sporządzany był w czasie, gdy nie było jeszcze pewności co do usytuowania tam przystanku  kolei metropolitarnej, a to generuje potrzebę większej liczby miejsc parkingowych. Mamy co prawda zapis o parkingach wielopoziomowych i mowa jest o tym, że będzie wyłoniony w konkursie projekt i że na pewno w projektach będą przewidywane parkingi, ale życie pokazuje, że nie wszystko jest realizowane w jednym czasie. Jest więc wątpliwość, czy inwestor nie zacznie od inwestycji ekonomicznie uzasadnionych i czy nie zostawi realizacji parkingów na czas odległy. Jaki mamy na to wpływ poza zapisami w planie? Jeśli te działki sprzedamy, to obawiam się, że nie będziemy mieli żadnego wpływu.

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Tomasz Banel- mamy dwie możliwości: odstępujemy od sprzedaży tych nieruchomości, regulujemy stan prawny sąsiednich nieruchomości, co pozwoli tę nieruchomość zabudować i będziemy dysponowali kwotą ok. 150 mln. zł. na zrealizowanie inwestycji. Wątpię, czy będzie nas na to stać. Druga możliwość: opracować szczegółowy plan zagospodarowania, objąć realizację inwestycji konkursem architektonicznym i znaleźć takiego inwestora (co nie będzie łatwe), który dogada się z właścicielami działek i nabędzie tę nieruchomość w trybie przetargowym. Obecny plan wcale nie jest dla inwestora tak atrakcyjny.

Czy inwestor może najpierw zrealizować część komercyjną bez miejsc parkingowych? Nie może, ponieważ miejsca postojowe są zapisane w planie.

Przystanek kolei metropolitarnej jest dodatkową mobilizacją, żeby się za to zabrać, choć nie od nas zależy, czy przystanek kolei powstanie.

Możemy też zostawić stan taki, jaki jest, który odbiega od standardów w naszym mieście. Nie znajduję odpowiedzi na pytanie, na co mamy czekać.

 

Tadeusz Szemiot- czy pewność co do lokalizacji przystanku kolei metropolitarnej, której obecnie nie mamy,  nie wpłynie w rewolucyjny sposób na wartość nieruchomości?

 

B. Krzyżankowski- miejsca parkingowe obsługujące biura i usługi muszą być realizowane na bieżąco – mówię o miejscach park and drive, czyli o dodatkowych 100. miejscach. Oczywiście nie stać nas na budowę tak dużej inwestycji, ale może stać np. na partnerstwo? Może stać nas na wydzielenie działki i zrealizowanie inwestycji, a potem wydzierżawienie?. Mam wątpliwości  co do zbywania tej działki, która być może lada moment zyska na wartości (jak sugerował mój przedmówca). Być może warto się zastanowić i poczekać jeszcze z podjęciem ostatecznej decyzji w związku z koleją metropolitarną i wtedy sprzedawać poszczególne działki albo wynegocjować, że wszystkie funkcje przez nas oczekiwane będą realizowane we właściwym czasie?

 

T. Banel- wszyscy Państwo macie rację, ale od czegoś musimy zacząć. Państwa decyzja dzisiaj nie spowoduje, że zaraz to sprzedamy. Musimy przeprowadzić procedury podziałowe i musimy mieć sygnał z rynku o możliwości znalezienia nabywcy. W międzyczasie potencjalny inwestor może dogadywać się z właścicielami i skupywać te nieruchomości. Jeśli będziemy gotowi wystawić to do przetargu za rok, to będzie to ogromny sukces. Być może do tego czasu wyjaśni się kwestia kolei metropolitarnej. Wszyscy jesteśmy orędownikami tego, żeby nie tylko dobrze sprzedać, ale i zrealizować optymalnie najlepszą inwestycją.

Mówi się dużo o partnerstwie w budowie parkingów, ale one nie powstają. Nie ma dobrych przykładów w Polsce, które pokazywałyby, że ktoś jest w stanie przejąć od gminy, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego na długi czas grunt i potem, po realizacji inwestycji, w krótkim czasie odzyskać pieniądze. Parkingi to trudny temat. Polecam przestudiowanie przykładu w Bydgoszczy, gdzie inwestor sam się zdecydował na realizację takiego projektu i już są z tego tytułu kłopoty. 

 

Ad vocem powyższej wypowiedzi ponownie wystąpił radny B. Krzyżankowski: - Część wypowiedzi Pana Naczelnika potwierdza zasadność moich obaw – czy rzeczywiście te parkingi tam powstaną, jeśli sami się za to nie weźmiemy?

 

UCHWAŁA NR XII/235/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Władysława IV, została podjęta: 13/0/11

 

Ad 4.18

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny A. Bień.

 

Radny Stanisław Szwabski wskazał na różnicę między  numerem działki  w tekście (166/48), a numerem na rysunku (166/18).

 

UCHWAŁA NR XII/236/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.19

Przedstawił radny A. Kieszek.

Radny poinformował o trudnościach z realizacją inwestycji z powodu braku porozumienia między właścicielami działki a Miastem, przez teren której miała przebiegać część kanalizacji. Bardzo trudne rozmowy dobiegły końca (radny wyraził w tym miejscu uznanie dla umiejętności negocjacyjnych Wiceprezydenta Stępy i Naczelnika Banela). Właściciel wyraził zgodę  na zamianę na działkę, która jest własnością Skarbu Państwa i zgodę na to wyraził też Wojewoda.

- Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej – informował dalej radny Kieszek – zgłoszono obawę, czy zamienianej działki nie trzeba będzie w części przeznaczyć na chodnik z tego powodu, że obecnie nie ma dojścia do „Biedronki”. - Obejrzałem dokumentację – zapewniał radny - i okazuje się, że blisko nieruchomości graniczącej z „Biedronką” jest ulica Wiczlińska. Dokumentacja przewiduje odsunięcie tej ulicy od nieruchomości, a więc nie będzie potrzeby „podcinania” działki.

 

UCHWAŁA NR XII/237/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.20

Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, radny A. Kieszek.

 

UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego, ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.21

Zgodnie z treścią załącznika przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, radna Maja Wagner.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XII/239/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22/0/2

 

Ad 4.22

Przedstawiła radna M. Wagner.

 

Opinia komisji jak w punkcie 4.21

 

A. Bień- mieszkańcy Kamiennej Góry sami zdecydowali o likwidacji. Jest to miejsce, w którym proponowano szeroką ofertę kulturalną. Mam nadzieję, że ta aktywność dalej będzie miała miejsce i że dalej będzie to centrum zachęcające do jego odwiedzania.

Jest to też miejsce, w którym swoją siedzibę ma Rada Dzielnicy. Zależałoby mi, żeby rada nie straciła tam lokalu, z którego znalezieniem były w przeszłości duże problemy.

 

M. Wagner- na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury wszyscy jej członkowie wnioskowali o zachowanie siedziby rady dzielnicy i braniu tego pod uwagę przy podpisywaniu umów czy kontraktów.

 

Przewodniczący RM Z. Zmuda-Trzebiatowski- w pełni ten pogląd podzielam. Oglądałem biuro i jego wyposażenie i dobrze by było, żeby ten stan został zachowany.

 

M. Król- to nie jest likwidacja placówek, tylko połączenie.

 

UCHWAŁA NR XII/240/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru połączenia filii nr 10 i filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w części dotyczącej zakresu  działania i lokalizacji filii oraz oddziałów Biblioteki została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.23

B. Bartoszewicz- w latach 2012 i 2013 wspólnie z urzędem marszałkowskim województwa pomorskiego realizowaliśmy ten projekt. Z uwagi na jego sukces jest wniosek w sprawie kontynuacji pod nową nazwą – „Zdolni z Pomorza”. Tym razem gdyński samorząd nie będzie zaangażowany finansowo. Sukces projektu sprawia, że zaangażowanie samorządu w działania w jego ramach realizowane, jest jak najbardziej wskazane.

 

UCHWAŁA NR XII/241/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Beata Szadziul:

Ad 6

Radna M. Król złożyła 3 interpelacje i odczytała jedną z nich, o następującej treści:

„dot.: legalizacji opłat w SPP: w związku z jasnym stanowiskiem Wojewody Pomorskiego, interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, drogowców i prawników w kwestii prawidłowego oznakowania gdyńskiej SPP proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Kiedy nastąpi prawidłowe oznakowanie SPP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
 2. Czy nastąpi wstrzymanie poboru opłat od obszarów źle oznakowanych?
 3. Czy gmina liczy się z ryzykiem wypłaty odszkodowań z tytułu przegranych procesów sądowych wniesionych przez mieszkańców, którym nałożono niesłusznie opłaty lub uiszczającym je w dobrej wierze (mieszkańcy np. Śródmieścia – abonamenty)?
 4. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, prawne w związku z zaistniałą sytuacją?
 5. W jaki sposób gmina zamierza zadośćuczynić mieszkańcom wprowadzonym świadomie w błąd i na których nałożono publiczny, niezgodny z prawem, obowiązek opłaty administracyjnej?”

 

Radna Mariola Śrubarczyk-Cichowska spośród 3. złożonych przez siebie interpelacji odczytała jedną, o następującej treści:

„dot.: zakazu umieszczania materiałów wyborczych w przestrzeni publicznej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 r. wydano zarządzenie nr 3159/15/VII/M z dnia 1 września 2015 r. dotyczące wyłączania możliwości umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym, dróg pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz na pozostałych terenach gminnych. Dopuszczone jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na istniejących nośnikach reklamowych i w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych przez Miasto. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

1. Czy analogiczne zarządzenie zostanie wydane w okresie kampanii samorządowej, przewidzianej kalendarzem wyborczym w roku 2018?

2. Dlaczego zarządzenie odnosi się tylko do najbliższych wyborów parlamentarnych i ma charakter incydentalny?

3. Czy zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową w/w zarządzenie zostanie zastąpione stałym aktem prawnym, zakazującym umieszczania plakatów i haseł wyborczych w obszarach wymienionych w zarządzeniu?

4. Czy zarządzenie jest zgodne z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy?”

 

Ad 7.

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska ponownie informowała o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi wyboru ławników w biurze rady. – Przypominam, że na sesji październikowej będzie podejmowana uchwała w sprawie wyboru ławników. Można poznać wszystkie opinie nt. kandydatów. Chciałabym, żeby to był dla każdego z nas przemyślany wybór. Można się z materiałami zapoznać tylko w biurze rady, ponieważ dotyczą one danych niejawnych.

 

Paweł Brutel- ponieważ kolejna sesja odbędzie się 28 października, przypomnę, że 25 października rusza głosowanie nad budżetem obywatelskim - radny poinformował o zasadach uczestniczenia w głosowaniu.

Radny Brutel poinformował ponadto o terminie posiedzenia Komisji Samorządności Lokalnej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni – 07.10.15 r.

 

Radna E. Krym poinformowała o terminie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty – po sesji.

 

Radny St. Borski poinformował o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej – po sesji.

 

M. Wagner- na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury gościć będą osoby prowadzące dwa gdyńskie wydarzenia: „Nagrodę literacką Gdyni” i „Cudawianki”.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował o następujących wydarzeniach:

- powołaniu zespołu koordynującego prace związane z obchodami 90-lecia Gdyni – Przewodniczący prosił o zgłaszanie przez radnych swoich propozycji;

- rezygnacji p. Michała Nehringa z funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i objęcie jej przez  p. Jędrzeja Tadrzaka 

Przewodniczący skierował w stronę pracowników biura rady prośbę o informowanie drogą elektroniczną wszystkich radnych RM o terminach spotkań młodzieżowej rady.

 

Ad 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 9.

 

Termin kolejnej sesji: 28 października b.r.; godz. 12

 

Ad 10.

 

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2015
Data udostępnienia informacji: 10.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2016 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2015 08:52 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.09.2015 08:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska