X Sesja Rady Miasta Gdyni 24 czerwca 2015 rok

PROTOKÓŁ NR 10/15

X SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 24 czerwca 2015 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta,
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  5. Projekty uchwał w sprawach:przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014

5.1    zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok,

5.2    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2014,

5.3    udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2014,

5.4    zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015,

5.5    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033,

5.6    ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy,

5.7    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo,

5.8    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej,

5.9    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej/Batorego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,

5.10wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łebskiej,

5.11wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sambora,

5.12wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zielonej,

5.13wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej,

5.14zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie bezprzetargowym,

5.15wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 18-30

5.16wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sterników,

5.17wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej,

5.18wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na niezabudowaną nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa,

5.19zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni

5.20szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

5.21wyrażenia zgody na lokalizację Pomnika Polski Morskiej,

5.22nadania imienia Romana Dmowskiego skrzyżowaniu ulic w Gdyni (projekt obywatelski)

5.23nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (projekt Klubu Radnych PiS)

5.24skargi pana MN na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Pani Ewy Zapaśnik, 

5.25 zmieniający uchwałę w  sprawie podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania;

  5.27. utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum;

5.28.  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

5.29  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5.30. nadania imienia Generała Mariusza Zaruskiego Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej 4/6;

 5.31 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gdyni

  1. Interpelacje.
  2. Informacje.
  3. Wolne wnioski.
  4. Ustalenie terminu następnej sesji.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

 Lista obecności stanowi załącznik.

Materiały związane z przedmiotem obrad załączone są do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RM, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

Przewodniczący RM, poza porządkiem obrad, poinformował: - 26 maja b.r. świętowaliśmy 25. rocznicę gdyńskiego samorządu. Była to okazja do spotkania z radnymi wszystkich kadencji, do wręczenia pamiątkowych medali. Jak się okazuje, było to też ostatnie spotkanie z radnym Eugeniuszem Stankiem.

 

Radni uczcili pamięć  radnego Eugeniusza Stanki minutą ciszy.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował o prośbie skierowanej na ręce Przewodniczącego RM ze strony Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Siedlcach, o wręczenie na sesji gdyńskiej RM honorowych odznaczeń za zasługi charytatywne następującym osobom:

- Panu Prezesowi Juliuszowi Lewandowskiemu złotą odznakę honorową;

- Panu Mściwojowi Jerzemu Jeżewskiemu (radnemu 2. kadencji) srebrną odznakę honorową

/pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik/

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski wręczył odznaki obecnym na Sali, w/w osobom, serdecznie gratulując i stwierdzając: - Cieszę się, że gdynianie są doceniani także poza granicami naszego miasta.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dot. wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego (pełny tytuł projektu – patrz porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu). – Dzięki 300. nowym miejscom  i 12 oddziałom jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Jedynie 120 dzieci nie dostało się do wskazanych przez rodziców placówek, przy czym jest obecnie 88 wolnych miejsc. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprosić do gdyńskich przedszkoli dzieci spoza Gdyni. Wskazane jest, abyśmy mieli możliwość skorzystania z formuły konkursowej. Chodzi o zabezpieczenie się na wypadek niespodziewanych zdarzeń (gdyby np. zgłosiło się 400 dzieci spoza Gdyni).

 

Radny Michał Bełbot wniósł w imieniu projektodawców o zdjęcie z porządku projektu uchwały w spr. wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się rozpalanie ognisk (pkt 5.26 zaplanowanego porządku obrad). Wniosek uzasadnił radny uwzględnieniem propozycji przez Prezydenta i urzędników  i podjęciu w związku z tym niezbędnych prac.

Radny podziękował za zaakceptowanie inicjatywy. 

 

Radny Marcin Horała poprzedził swój wniosek następującym wyjaśnieniem: - W toku rozmów wytworzył się konsensus co do skierowania projektów uchwał występujących w porządku pod numerami 5.24 i 5.25 (projekt obywatelski i projekt klubu radnych PiS) do pracy w Komisji Samorządności. Stąd mój wniosek o wycofanie projektów z porządku i skierowanie dokumentów do prac w Komisji Samorządności.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski zasugerował pozostawienie projektów w porządku i zgłoszenie stosownego wniosku w trakcie obrad. – W moim odczuciu taki wniosek kwalifikuje się do rozstrzygnięcia przez radę.

 

Powyższa propozycja nie wywołała sprzeciwu.

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego podział miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, w związku z opublikowaniem zarządzenia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

 

Kolejny wniosek do porządku obrad zgłosił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki – o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego (pkt 5.4. zaplanowanego porządku obrad). – Informacja o stanie mienia komunalnego – wyjaśniał Skarbnik – jak się okazało, nie musi być podawana do wiadomości radnych w formie uchwały. Jest ona włączona do sprawozdania z wykonania budżetu.

 

Przewodniczący RM zdecydował o konieczności poddania pod głosowanie rady 2. wniosków:

 

Wniosek w spr. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w spr. regulaminu konkursu (…) wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego … przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Wniosek w spr. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałe w sprawie podziału miasta Gdyni przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian (j.w.) i uzupełniony o aneks porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 3.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół IX sesji za przyjęty.

 

Ad 4.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, radny Stanisław Borski.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez pion finansowy urzędu komisja skierowała do RIO wniosek o udzielenie Prezydentowi Gdyni absolutorium. RIO odpowiedziała na wniosek pozytywnie.

- Komisja Rewizyjna – oświadczył radny Borski – wnosi o udzielenie Prezydentowi absolutorium.

 

Ad 5.1.

Projekt o przyjęciu sprawozdania z działalności Prezydenta rekomendował radzie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan M. Szpaczyński: - Do wyłącznej właściwości rady należy stanowienie o kierunkach działań Prezydenta i przyjęcie sprawozdania z tej działalności. Sprawozdanie składane jest co roku, przed sesją absolutoryjną. Dokument zawiera informacje o tej działalności (jak w zał.).

Odnosząc się do złożonej autopoprawki pan Szpaczyński wyjaśniał: - Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent jest zobowiązany nie rzadziej niż raz do roku przedstawić informację o żądaniach odszkodowawczych. Takie sprawozdanie zostało przygotowane przez samodzielne stanowisko ds. opłat planistycznych i adiacenckich. W drodze autopoprawki Prezydent wnosi o uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniu rocznym.

 

Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna

 

Stanowisko klubu radnych PiS przedstawił radny M. Horała: - Przy omawianiu projektów uchwał prowadzących do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium powstał dylemat, czy traktować to w sensie formalno – prawnym, czy jako ocenę całokształtu polityki Miasta.

Jeśli chodzi o kwestie formalno – prawne wszystko jest w porządku. Nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Uważamy, że wszystko zostało przygotowane, jak zwykle, porządnie i profesjonalnie.

Co do całokształtu polityki musimy odnotować, że nadal da się zauważyć różnicę między wizją tej polityki z naszej strony, a polityką realizowaną. Znowu miały miejsce bardzo duże wydatki na promocję i imprezy . Plusem jest to, że udało się wydać na drogi gminne więcej, ale niestety kosztem inwestowania w drogi powiatowe. Mieliśmy zrealizowane duże imprezy jak Red Bull, czy Sylwester  i szczególnie w odniesieniu do 2. wymienionych padało pytanie, czy ze względu na koszty, mimo że imprezy były udane, są to priorytety, na których powinniśmy się koncentrować?

Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to miało miejsce dokończenie bardzo „przeleżanego” Tristar, rozliczenie etapu realizacji Chwarznieńskiej, natomiast nowych, dużych inwestycji drogowych nie było. Było natomiast, skądinąd ciekawe, Centrum Filmowe i tu też padało pytanie o celowość.

Po raz kolejny miała miejsce polityka maksymalizacji podatków i opłat, z wyjątkiem stawek transportowych i tu „rozłożyło mnie na łopatki” opisanie w którymś ze sprawozdań różnicy między maksymalną stawką a uchwaloną jako straty. Czyli jeśli nie zabieramy mieszkańcom tyle, ile moglibyśmy, to jest to strata.

Wyważając pomiędzy pozytywną oceną poprawności formalnej, a oceną strony merytorycznej co do kierunków polityki Miasta, gdzie mamy dużo uwag, zdecydowaliśmy, że nad dwoma pierwszymi projektami będziemy głosować negatywnie, nad sprawozdaniem finansowym zagłosujemy pozytywnie, natomiast w kwestii udzielenia Prezydentowi absolutorium wstrzymamy się od głosu.

 

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014 została podjęta: 19/5/3

 

Ad 5.2.

K. Szałucki- wielkość gdyńskiego budżetu to 1 200 000 000 zł. i ta kwota od kilku już lat charakteryzuje gdyńskie finanse. Nie ma wątpliwości, że stopień wykonania planu wynosi mocno ponad 90 %, co znaczy, że sprawność realizacyjna jest niezła. Udało się zrównoważyć budżet na poziomie w zasadzie eliminującym zewnętrzne źródła finansowania. W zakresie dochodów wykonanie wyniosło 1 200 000 000 zł., w zakresie wydatków: 1 209 000 000 zł.   Sięgnęliśmy oczywiście po zewnętrzne, zaplanowane źródła finansowania, ale nie dlatego, że musieliśmy to zrobić, ale po to, by poprawić płynność finansową i mieć środki na dalszy, swobodny rozwój.

Zgadzając się z Panem Horałą, że głównym źródłem uzyskiwania dochodów są podatki chcę stwierdzić, że trudno, aby taka jednostka jak Miasto żywiła się innymi dochodami niż podatki. W zakresie dochodów mamy dochody z PIT i CIT oraz dochody z naszych lokalnych podatków.

Tu dygresja dotycząca bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pójście w tym kierunku oznacza nie tylko gorszą mobilność w zakresie odtwarzania taboru, ale w dodatku jego dewastację (takie pomysły powstały w latach  50. i 60.). Nie wolno, mając duże potrzeby inwestycyjne, rezygnować z tego źródła finansowania.

W wydatkach dominuje edukacja, transport, pomoc społeczna, administracja publiczna i usługi komunalne. To wszystko stanowi ponad 80 % wydatków. Tu dygresja odnośnie kwestii promocji. To rzecz względna – jak postrzega się tę sprawę, ale udział naszych wydatków na promocję jest stosunkowo niewielki, natomiast straty, jakie ponieślibyśmy, gdybyśmy z tego zrezygnowali, w kolejnych latach, sprawiłyby obniżanie dochodów. Nie wolno takiemu miastu jak Gdynia obniżać swojej rangi, ponieważ skończyłaby się turystyka i aktywność w odwiedzaniu naszego miasta.

Rok 2014 był dobrym rokiem pod względem budżetowym. Dzięki sprzyjającym warunkom zimowym uzyskaliśmy środki, które zwykle są kierowane na eliminowanie niedogodności środowiskowych.

Sprawozdanie dostarczyliśmy RIO i zostało ono w całości ocenione  pozytywnie.

 

Opinia Komisji Budżetowej– pozytywna

 

UCHWAŁA NR X/158/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok została podjęta: 19/5/3

 

Ad 5.3

Skarbnik K. Szałucki poinformował, że wszystkie opinie dotyczące sprawozdań składających się na sprawozdanie finansowe, są w pełni pozytywne. Zgodnie z ustawą wykonany został audyt oraz sporządzono opinię i raport na temat sprawozdań. Biuro biegłych stwierdziło, że dynamika wzrostu mieści się w bezpiecznych ramach, a dokumenty są sporządzone właściwie.

 

UCHWAŁA NR X/159/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 202014 została podjęta: 24/0/3

 

Ad 5.4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 10 czerwca b.r. komisja zapoznała się z opiniami wszystkich komisji rady w przedmiocie absolutorium. Wszystkie sprawozdania i informacja o stanie mienia komunalnego zostały zaopiniowane przez komisje pozytywnie.

Dokumenty i protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca zostały przekazane RIO.

Opinia RIO jest pozytywna.

Reasumując radny S. Borski oświadczył: - Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni.

 

Wystąpienie radnego Marcina Wołka: - Warto podjąć dyskusję zapoczątkowaną wystąpieniem radnego M. Horały dlatego, że był to budżet ciekawy, który będzie stanowił podstawę do opracowania projektów na kolejne lata. Jego podstawową cechą było silne zrównoważenie. Bardzo dobry wynik po stronie dochodowej, przede wszystkim w zakresie PIT i CIT, jest oznaką poprawiającej się koniunktury lokalnej.

Bardzo dobry wynik osiągnięto w zakresie  sprzedaży mienia komunalnego pomimo stopniowego wygasania perspektywy unijnej na lata 2007 - 2014. Miasto nieźle skorzystało ze środków zewnętrznych, z czego około 71 mln. zł. przeznaczono na inwestycje, niemal 3,5 mln. zł. na tzw. projekty miękkie, które często stanowią pierwszy krok do rozpoczęcia inwestycji.

W zakresie komunikacji miejskiej utrzymaliśmy poziom dochodów ze sprzedaży biletów.

Nawiązując do wypowiedzi Skarbnika odnośnie kwestii komunikacji radny stwierdził: - Rzeczywiście jest trend oferowania darmowej komunikacji. Na szczęście w Polsce dotyczy to małych miast. W Europie zdecydowało się na to jedynie jedno większe miasto. Jest to Talin. Była to decyzja polityczna, ale już dzisiaj część ekspertów ocenia to przedsięwzięcie jako bardzo ryzykowne, ponieważ brakuje środków na odtwarzanie taboru.

Nie można nie wspomnieć o erozji subwencji oświatowej. W ub. r. wynosiła 215 mln. zł., a wydatki Miasta na ten cel wyniosły ponad 350 mln. zł. Gmina zasypuje te dziury co roku milionowymi kwotami po to, by utrzymać wysoki poziom gdyńskiej oświaty. Szkoda, gdyż można byłoby sobie wyobrazić, że gdyby nie te wydatki na oświatę, Miasto prowadziłoby np. luźniejszą politykę w zakresie podatków lokalnych. Niestety, władze centralne przerzucają część ciężarów na gminy.

Jeśli chodzi o wydatki na realizację inwestycji, to przeznaczono na ten cel ponad 187 mln. zł., a ze środków własnych Miasto wydało ponad 110 mln. zł.

W kwestiach drogowych rzeczywiście można zauważyć zmniejszenie wydatków na drogi powiatowe, ale wiąże się to z przechodzeniem do kolejnego okresu finansowania przez UE. Dopiero niedawno ruszył regionalny program operacyjny na lata 2014 – 2020. Tak więc dopiero w roku bieżącymi i kolejnych latach zauważymy istotny wzrost. Na drogi gmina przeznaczyła 31 mln. zł. Na płyty yomb wydatkowano niemal 14 mln. zł. Dotyczy to małych tematów, ale ważnych dla mieszkańców. Temat dróg wymaga uwzględnienia wydatków na kanalizację burzową i oświetlenie. To również składa się na komfort codziennego życia.

Pojawiły się kategorie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i np. drobny, ale cieszący temat rewitalizacji rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa.

Jeśli chodzi o oświatę, to wysiłki inwestycyjne odpowiadają zmianom demograficznym.

W zakresie lokalnych przedsięwzięć związanych z wypoczynkiem i z zielenią warto zauważyć zakończenie realizacji parku w Chwarznie, kompleksowe potraktowanie tematu oświetlenia ulic i zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej.

Nie można też abstrahować od aktywności spółek komunalnych podejmujących wysiłki inwestycyjne, przede wszystkim więc od aktywności Przedsiębiorstwa Komunkakcji Miejskiej i Komunikacji Autobusowej. Na przełomie 2014 i 2015 roku obie firmy pozyskały po 15 nowoczesnych pojazdów.

- W imieniu klubu radnych „Samorządność” rekomenduję udzielenie Prezydentowi absolutorium.

 

UCHWAŁA NR X/160/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2014 została podjęta: 19/0/7

 

Ad 5.5

Prezentujący projekt Skarbnik Miasta poinformował o 2. autopoprawkach (pełny tekst jak w zał.). Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków oraz przesunięcia środków inwestycyjnych. Druga wiąże się z przesunięciem z 2. rozdziałów kwoty 320 tys. zł. na dotację celową.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

Radna Maja Wagner podziękowała w imieniu mieszkańców Redłowa za przeznaczenie prawie 0,5 mln. zł.  na budowę boiska przy SP Nr 34. – Dzielnica jest specyficzna – od wielu lat boryka się z problemem braku infrastruktury sportowej.

Radna podziękowała także za budowę schodów terenowych z murem oporowym przy ulicy Wachowiaka. - Schody zostały wpisane na wojewódzką listę zabytków, co wpłynęło na zwiększenie kosztów.

- Osobiście dziękuję – mówiła radna i Pełnomocnik ds. Kultury, M. Wagner – za dotację dla Muzeum Miasta Gdyni. Był to warunek dla uzyskania środków centralnych na realizację stałej wystawy.

 

UCHWAŁA NR X/161/15 RADY MIASTA GDYNI  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.6

Przedstawił p. K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR X/162/15 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.7.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Paweł Brutel.

Autopoprawka: w paragrafie 1., po słowach: „na działalność” wpisanie słowa: „dzielnic”.

- Konsekwentnie, z roku na rok, podnosimy kwotę kalkulacyjną na jednego mieszkańca. Dodatkowe środki rady dzielnic otrzymują na zadania inwestycyjne. Należy też uwzględnić budżet obywatelski i środki konkursowe. Wszystko to składa się na pakiet środków do dyspozycji mieszkańców dzielnic.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

 

DEBATA:

 

M. Horała- wnioskodawcy nie chcą dać nam szansy. Na poprzedniej sesji mówiłem „dajcie nam szansę i zwiększcie w sposób istotny środki, a zobaczycie, czy to poprzemy”. Dzisiaj jest to nadal minimalne, kosmetyczne zwiększenie. Dotyczy to akurat najistotniejszego budżetu rad dzielnic – ich własnego, suwerennego budżetu.

My proponujemy bardzo skromnie 12 zł. na mieszkańca. Chcemy w ten sposób pokazać, że mamy do mieszkańców zaufanie. Zachęcam do popierania samorządności gdyńskiej przez małe „s”.

W razie odrzucenia poprawki poprzemy projekt, choć nie przewidujemy takiego scenariusza zakładając, że każdemu zależy na rozwoju samorządności.

 

P. Brutel- środki dotyczące inwestycji w dzielnicach także są do dyspozycji rad dzielnic. Proponuję sprawdzić, jak te środki systematycznie, co roku, wzrastają. W ciągu ostatnich 4. lat pakiet środków do dyspozycji rad dzielnic zwiększył się o budżet obywatelski. Dodajmy zadania inwestycyjne, konkursy i środki statutowe. Zwracam uwagę, że Przewodniczący rad dzielnic, na spotkaniu z Komisją Samorządności,  zaopiniowali projekt pozytywnie.

 

M. Horała- zdziwiłbym się, gdyby Przewodniczący rad dzielnic powiedzieli, że nie chcą tych środków, ale jestem przekonany, że budżet w wysokości 12 zł. na mieszkańca też przyjęliby pozytywnie. Ja też spotykam się z radnymi i Przewodniczącymi rad dzielnic. Tak, rzeczywiście co roku te środki wzrastają, ale minimalnie. Gdyby wszystko zliczyć, to w sumie będzie to ponad 1 % budżetu Miasta. Nasz pogląd jest taki, że należy dokonać pewnego przełomu i oddać mieszkańcom prawo decydowania o większej części budżetu Miasta. Kolega z innego ugrupowania tak nie uważa, co z ideą samorządności trochę się kłóci.

 

Poprawka klubu radnych PiS ( w paragr. 1  wpisanie: …kwoty kalkulacyjnej w wysokości 12 zł. …) nie została przyjęta: 10/17/0

 

UCHWAŁA NR X/163/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej, przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.8

Ustalenia planu zagospodarowania części dzielnicy Pustki Cisowskie, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

Radny zaznaczył, że plan nie narusza ustaleń studium zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR X/164/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie, Demptowo i Chwarzno, Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.9.

Zgodnie z treścią załącznika przedstawił radny J. Kłodziński.

 

Opinie komisji jak w punkcie 5.8. (dot. całego bloku projektów w sprawach nieruchomości)

 

UCHWAŁA NR X/165/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej, został podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.10

Prezentujący projekt Wiceprzewodniczący Andrzej Bień podkreślił, że teren nieruchomości, będącej przedmiotem projektu, jest szczególny i jako taki powinien cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.

 

UCHWAŁA NR X/166/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej/Batorego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.11

Przedstawił, zgodnie z treścią zał., radny Andrzej Bień.

 

UCHWAŁA NR X/167/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łebskiej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.12

Przedstawił r. A. Bień.

Szczegółowe informacje – patrz zał.

 

UCHWAŁA NR X/168/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Sambora, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 5.13

Projekt, zgodnie z treścią zał., przedstawił radny J. Kłodziński.

Przeznaczenie terenu na sprzedaż, na rzecz użytkownika wieczystego.

 

T. Szemiot- na zdjęciu (mowa o zdjęciach wyświetlanych w trakcie prezentacji) jest napisane: „na sprzedaż”. Proszę o wyjaśnienie.

 

A. Bień- właściciel użytkowania wieczystego chce ją sprzedać, ale najpierw musi przekształcić użytkowanie wieczyste na własność (będzie miała miejsce wycena wartości nieruchomości i zapłata różnicy).

 

UCHWAŁA NR X/169/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zielonej została podjęta: 27/0/1

 

Ad 5.14

Radny A. Bień poinformował, że w projekcie chodzi o sprzedaż na rzecz właściciela pozostałej części przedmiotowej nieruchomości (prezentacja uzupełniona była wyświetlaniem zdjęć odpowiednich działek – dot. całego bloku projektów  w spr. nieruchomości).

 

UCHWAŁA NR X/170/15 RADY MIASTA GDYNI w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 5.15

A. Bień- projekt stanowi zmianę uchwały podjętej w roku 2008,  w której wyraziliśmy zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki. Zaszła konieczność dokonania zmian, które można wprowadzić tylko na drodze podjęcia uchwały. Sąsiedni teren należy do spółki INVEST KOMFORT. Tam też jest możliwość realizowania zabudowy biurowej i pewnie taki typ zabudowy powstanie na przedmiotowej działce.

 

UCHWAŁA NR X/171/15 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RMG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej, w trybie bezprzetargowym, została podjęta: 26/0/1

 

Ad 5.16

A. Bień- na terenie będącym przedmiotem projektu mieściły się niegdyś budynki produkcyjno – usługowe. Obecnie jest tam ruina budynku. W sąsiedztwie są dwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Liczymy na zainteresowanie nabywcy zmianą wizerunku tej przestrzeni. Zostały wydane trzy decyzje o warunkach zabudowy. Być może inwestor wystąpi o zaakceptowanie jeszcze innych założeń. Miasto przygotowało już dojazd, który będzie obsługiwał częściowo tereny przeznaczone do sprzedaży. Jest to więc teren przygotowany strukturalnie do realizacji zabudowy. Można więc żywić nadzieję, że także dalszy teren, czyli tam, gdzie obecnie znajdują się ogródki działkowe, będzie podlegał przekształceniom.

 

Bogdan Krzyżankowski- projekt dotyczy dużego terenu, położonego w bardzo prestiżowym miejscu, w centrum miasta, w zasadzie w miejscu, gdzie centrum się zaczyna. Należy więc dołożyć starań, aby ład architektoniczny był tam zachowany, a coś takiego możemy uzyskać tylko w ramach planu zagospodarowania przestrzennego. Plan powstaje na biurkach profesjonalistów, jest oceniany przez komisję architektoniczną, potem jest wykładany do publicznego wglądu i obywatele też mają możliwość wypowiedzenia się, a w końcu trafia do radnych. Tymczasem przyjmujemy ustalenia w trybie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie mamy urzędniczą, arbitralną decyzję, której czynnik społeczny nie może zweryfikować. Mogą to jedynie zrobić bezpośredni sąsiedzi, których jest tutaj niewielu. Obowiązuje tylko reguła dobrego sąsiedztwa i reguła tzw. cyrkla (obszar zawarty w kole zatoczonym przez cyrkiel musi podlegać analizie). Tutaj, w kole zatoczonym przez cyrkiel, znajdują się pawilony handlowe i „Riviera” i punktowiec Kaskada. Jest więc prawdopodobne, że nabywca wystąpi o realizację obiektów w typie od „Kaskady” do „Riviery” i może dochodzić tego prawa w sądzie. Istnieje więc spore niebezpieczeństwo, że obszar ten może być zagospodarowany nie tak, jak byśmy chcieli. Obecny projekt ma też w sobie  potencjał korupcjogenny. Można sobie wyobrazić plotki, że tylko firma x ma szansę wygrać, co może odstraszyć potencjalnych kontrahentów. Może to też rzutować na wysokość ceny.

Jest to obecnie jedyny moment, w którym możemy cokolwiek w tej sprawie zrobić. Potem będą decydowali urzędnicy i żaden czynnik społeczny nie będzie miał na te decyzje wpływu. Wydaje mi się, że naszą rolą jest dbanie o ład architektoniczny w naszym mieście, żeby rozwijało się prawidłowo, żeby było piękne. To są ważniejsze wartości niż doraźny dochód. Bardzo proszę o odrzucenie projektu, niepozbawianie mieszkańców możliwości wpływu na to, jak miasto będzie się rozwijało.

 

M. Horała- przedmówca obszernie przedstawił stanowisko także klubu PiS. Przy tak dużej działce, w tak ważnym miejscu, nie powinniśmy zdawać się na decyzję o warunkach zabudowy. Obszar, z którego można czerpać dobre sąsiedztwo, jest tutaj bardzo duży i ma  różnorodny charakter. W imieniu klubu radnych PiS wnoszę o odrzucenie projektu.

 

A. Bień- rzeczywiście w decyzjach opcjonalnie wymienia się, co na danym obszarze może być zrobione. Tu sytuacja jest dość klarowna. Chcemy, żeby ta przestrzeń była zabudowana. Chcemy, żeby powstała tu funkcja usługowa i być może mieszkaniowa. Jest tam do czego nawiązać. Mamy świadomość, co tam może powstać. Wydaje się więc, że akurat w tym miejscu funkcjonowanie planu nie jest niezbędne.

 

M. Horała- właśnie jest tam za dużo tego, do czego można nawiązać. Czy tam powstanie coś wielkopowierzchniowego, czy budynek mieszkalny, a jeśli tak, to jak wysoki? Dlatego właśnie gdynianie powinni mieć na to wpływ. Wielkość działki i otoczenie powodują, że można tam zrealizować prawie wszystko. W tym przypadku niewiadoma jest zbyt duża.

 

B. Krzyżankowski- oczywiście były wydane warunki zabudowy, ale one nie stanowią prawa. Każdy inwestor może wystąpić o nowe warunki zabudowy. Wachlarz możliwości jest tam bardzo szeroki. Szkoda, że obecnymi czasy w Gdyni nie plany są tym, co tworzy strukturę miejską. Sprowadza się to do zatwierdzania często złych decyzji o warunkach zabudowy. Boję się, że tu też chodzi o to, żeby plany zatwierdziły coś, co już zostało wydane.

 

A. Bień- teza radnego Krzyżankowskiego nie jest prawdziwa. Nie jest tak, że próbujemy usankcjonować jakieś decyzje. Tak nie jest. W marcu przyjęliśmy program prac planistycznych na najbliższe lata. Staramy się racjonalnie gospodarować majątkiem. Obszary szczególne obejmujemy procedurą planistyczną. Pan radny wspomniał o korupcjogennych zjawiskach. Jest to absurdalny zarzut.

 

B. Krzyżankowski- nie sugerowałem korupcji, a tylko mówiłem, że proponowane rozwiązanie jest potencjalnie korupcjogenne. Jeśli możemy tworzyć rozwiązania, które taką możliwość wykluczają, to takie twórzmy. Nie wódźmy na pokuszenie.

 

UCHWAŁA NRX/172/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 18-30, została podjęta: 17/11/0

 

Ad 5.17

A. Bień- działka nie jest samodzielna, dlatego proponujemy przetarg ograniczony do właściciela sąsiedniej działki.

 

UCHWAŁA NR X/173/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Sterników, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.18

Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego i związanej z tym konieczności nabycia fragmentu działki.

 

UCHWAŁA NR X/174/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Akacjowej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.19

A. Bień- Policja wskazała teren, na którym chciałaby zbudować komisariat dla nowej dzielnicy Gdynia - Zachód. Nie wiemy, kiedy ewentualna realizacja inwestycji będzie miała miejsce. Wcześniej przewidywaliśmy na ten cel inną działkę, ale Skarb Państwa wyraził zainteresowanie nieruchomością wymienioną w przedmiotowym projekcie. Wyraziliśmy zgodę na zamianę na nieruchomość przy ul. Płk. Dąbka. Obok działki, którą mielibyśmy pozyskać, powstaje stacja diagnostyczna. Plan przewiduje dla tego obszaru funkcję komunikacyjną. Pozwoli to na uporządkowanie obszaru na Obłużu.

 

UCHWAŁA NR X/175/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na niezabudowaną nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.20

M. Guć- projekt ma charakter techniczny. Placówka opiekuńcza typu rodzinnego nr 1 została przeniesiona do budynku   jednorodzinnego, wolnostojącego. Wymaga to podjęcia stosownej uchwały.

 

UCHWAŁA NR X/176/15 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.21

Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że projekt ma związek z regulacją, zgodnie z którą w przypadku skierowania dzieci do tzw. pieczy zastępczej, koszty ponoszą rodzice. W rzeczywistości pokrywanie tych kosztów jest nierealne, stąd zapis o stosowaniu ulg lub zwolnień. Obowiązująca uchwała funkcjonuje od 2012 roku. Obecnie proponowane zapisy mają prowadzić do stosowania praktyczniejszych rozwiązań w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe ściągnięcie środków.

 

UCHWAŁA NR X/177/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.22

Prezentująca, w imieniu Komisji Samorządności, projekt uchwały, radna Joanna Zielińska, poinformowała, że  Pomnik Polski Morskiej ma wyrażać morski charakter Polski. Inicjatorzy zaproponowali różnym podmiotom realizację idei i złożyli na ręce Prezydenta prośbę, aby odsłonięcie pomnika miało miejsce w 2018 roku.

 

T. Szemiot- dlaczego zniknął przymiotnik „narodowy”. Czy można będzie go przywrócić? Co będzie z Płytą Marynarza Polskiego? Wiem, że są środowiska, dla których bardzo ważna jest waga miejsca, w którym mogą święcić pamięć o marynarzach.

 

J. Zielińska- co do nazwy pomnika, to taka została zaproponowana – Pomnik Polski Morskiej.

Sprawa płyty: nie niszczymy pomników, tablic, a płyta doskonale wkomponuje się w ten teren. Na pewno znajdzie się dla niej godne miejsce, gdzie będzie właściwie wyeksponowana. Dbamy o pamięć historyczną.

 

UCHWAŁA NR X/178/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację Pomnika Polski Morskiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.23

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski przypomniał, że w sprawie przedmiotowego i kolejnego projektu zgłoszono propozycję, aby projekty zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Samorządności.

 

Przewodniczący Komisji Samorządności, radny Paweł Brutel, potwierdził, że radni klubu PiS zgłosili wniosek o pozostawienie projektów w komisji, w celu usunięcia ewentualnych błędów formalnych. Komisja przychyliła się do prośby.

 

Wniosek o skierowanie projektu w spr. nadania imienia Romana Dmowskiego skrzyżowaniu ulic w Gdyni (projekt obywatelski) do dalszych prac w Komisji Samorządności został przyjęty jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 5.24

Zgodnie z wnioskiem projektodawców, dokument został skierowany do dalszych prac w gronie Komisji Samorządności.

 

Wniosek o skierowanie projektu uchwały w spr. nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (projekt klubu radnych PiS) do dalszych prac w Komisji Samorządności został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.25

O przedmiocie skargi i decyzji Komisji Rewizyjnej poinformował Przewodniczący komisji, radny Stanisław Borski. Skarga dotyczy niewyrażenia zgody na sprzedaż artykułów spożywczych na terenie hali. Zgoda została wydana na czas do dnia 30 listopada ub. r., tymczasem handlowano w dalszym ciągu. Skarga została przekazana do SKO, które uznało, że nie jest władne do rozpoznania sprawy. Wojewoda pomorski przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdyni.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła decyzję o odrzuceniu skargi uznając ją za niezasadną.

 

UCHWAŁA NR X/179/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana MN na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4, Pani Ewy Zapaśnik, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.26

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan Mariusz Spaczyński, wyjaśnił, że proponowane zmiany są konieczne, ponieważ przedszkole, które stanowiło jedną z siedzib obwodowej komisji, jest w trakcie remontu. Z kolei przeniesienie Gdyńskiej Szkoły Filmowej wiąże się ze zmianą siedziby innej  komisji (mieścić się będzie w Zespole Szkół przy ulicy Wrocławskiej).

Szczegóły jak w zał.

 

UCHWAŁA NR X/180/15 RADY MIASTA GDYNI   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.27

Projekt, zgodnie z treścią zał., przedstawił p. M. Szpaczyński.

 

UCHWAŁA NR X/181/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.28

Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że projekt związany jest z określeniem, jakie usługi będzie świadczyło Miasto w związku z utrzymaniem czystości i porządku. Praca nad projektem była dobrą okazją do poddania ocenie dotychczasowego funkcjonowania systemu. Nowe standardy przygotowano po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, właścicieli nieruchomości i firm świadczących usługi. Proponowane standardy zwiększają zakres usług bądź je zmieniają. Jedną z nich jest zapewnienie przez Miasto pojemników. Zmienia się sposób oddawania odpadów gabarytowych. Nową usługą jest odbiór odpadów zielonych.

Więcej informacji  – patrz zał.

 

DEBATA:

 

M. Horała- jako klub (PiS) dobrze oceniamy proponowane zmiany. Prosimy tylko o jedną informację – o ile będą większe koszty? Chodzi oczywiście o koszty szacunkowe.

 

Ireneusz Bekisz- projekt został bardzo dobrze przemyślany i jest tym, czego oczekują mieszkańcy. 2,5 roku temu nie mieliśmy jeszcze wiedzy. Wszyscy uczyliśmy się. Dziękuję autorom projektu za uwzględnienie wszystkich, moim zdaniem, postulatów. Jeśli uda się utrzymać takie same koszty, to uchwała będzie dobrze służyła mieszkańcom.

 

Mirosława Król- chodzi mi o regulamin czystości i kwestię hodowania kur. Kiedyś otrzymaliśmy pismo starszej Pani w tej sprawie. Dla wielu emerytów żyjących na granicy gminy jest to bardzo ważne. Na jakich terenach można kury hodować i czy można tej Pani przekazać pozytywną dla niej odpowiedź?

Sprawa deratyzacji – dotychczas  obowiązywało przeprowadzanie deratyzacji dwa razy w roku. Obecnie jeden raz. Jak mamy to udowodnić? Czy trzeba korzystać z usług firmy, czy też można to robić własnymi siłami?

 

M. Guć- wiedzę o kosztach będziemy mieli po przetargu. Gdyby chodziło o jedną zmianę, byłoby łatwiej oszacować koszty już w tej chwili, ale zmiany nastąpią w wielu sferach. Wydaje się, że jest szansa zmieszczenia się w nadwyżce, którą mamy obecnie. Przypomnę, że dotychczasowy zakres usług był znacznie węższy. Zakładamy, że konkurencja będzie na tyle duża, że będziemy mogli zbić cenę.

Sprawa hodowli: jest to temat bardzo drażliwy. Mieliśmy po sąsiedzku, w Gdańsku, problem z fermą lisów. Okazuje się, że nie ma narzędzi na powstrzymanie tego rodzaju procederu i stąd pierwszy akapit, dotyczący hodowli zwierząt futerkowych.

W przypadku zwierząt gospodarskich decyduje plan zagospodarowania, który powinien dopuszczać dla danego terenu funkcję rolniczą.

Powyższe warunki nie dotyczą kur, które można hodować na terenach nie spełniających tych warunków, co znaczy, że jeśli ktoś ma ochotę, to może hodować nawet w mieszkaniu, jeśli nie koliduje to z przepisami k.c.

Deratyzacja – wsłuchując się w głosy zarządców proponujemy  przeprowadzanie deratyzacji raz w roku i należy wykazać, że zostało to wykonane. Może to być np. faktura od firmy, która się tym zajmuje lub inne dowody, które trzeba w razie kontroli przedłożyć.

 

UCHWAŁA NR X/182/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.29

 

UCHWAŁA NR X/183/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.30

Uzasadnienie projektu przedstawiła radna Danuta Styk:  - Mariusz Zaruski - postać wszechstronna – marynarz, żeglarz i podróżnik. Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan, wreszcie generał Wojska Polskiego i adiutant prezydenta RP. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Instruktor harcerski ZHP i wychowawca młodzieży.

Urodził się w 1867 r. na Podolu. W 1885 roku, po zdaniu matury wyjechał na studia matematyczno-fizyczne do Uniwersytetu w Odessie. W czasie studiów zetknął się po raz pierwszy z morzem. Codziennie obserwował morze i utrwalał je na płótnie. Udane próby malarskie zachęciły go, aby wstąpić do Szkoły Sztuk Pięknych. W czasie wakacji jako wolontariusz zaciągał się na różne statki i odbywał egzotyczne podróże.

Za działalność patriotyczną został zesłany w 1894 roku do Archangielska, gdzie ukończył Szkołę Morską. Pod słowem honoru dostał pozwolenie na odbywanie podróży. Pływał po morzach arktycznych jako kapitan na statku „Nadieżda”. Był członkiem Ligi Polskiej.

Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych.

Do Legionów wstąpił w 1914r, gdzie przez 3 lata służył w 1 Pułku Ułanówhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Zaruski - cite_note-kawaleria-2, a od 1918 do 1921 był jego dowódcą. Walczył na jego czele w wojnie 1920 roku.  Odznaczony Virtuti Militari V klasy oraz kilkakrotnie Krzyżem Walecznych, karierę wojskową zakończył jako generał brygady i adiutant prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1926 r.

 Propagował sport żeglarski i modę wśród elit gospodarczych i politycznych na jachting morski. Dążył do realizowania praktycznego morskiego wychowania młodego pokolenia.  Zorganizował Yacht Klub Polski, którego był komandorem i wpłynął na zaopatrzenie go w pierwszy w kraju pełnomorski jacht, nazwany „Witeź”. Z jego też inicjatywy powstała Liga Morska i Rzeczna.

Był faktycznym twórcą Komitetu Floty Narodowej, z którego składek kupiono m.in. żaglowiec „Dar Pomorza”.

Ostatni rejs na „Zawiszy Czarnym” Zaruski kończył w 1939 roku. Wierny swym zasadom, postanowił nie opuszczać ojczyzny w potrzebie, choć mógł uratować i siebie, i załogę, i statek. Został aresztowany we Lwowie przez NKWD. Zachorował na cholerę i zmarł w 1941, z dala od kraju w miejscowości Chersoń.

W roku 1997 odznaczono go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku – sprowadzono do Polski i złożono na  Cmentarzu w Zakopanem urnę z ziemią, pobraną z 10 miejsc z cmentarza w Chersoniu (dokładne miejsce pochówku nie jest znane)

- Jestem od 31 lat nauczycielem Zespołu szkół nr 7 w Gdyni - mówiła radna Styk - dlatego w imieniu społeczności szkolnej chciałabym powiedzieć, że:

- Wybór generała Mariusza Zaruskiego na Patrona naszej szkoły nie jest przypadkowy. Został poprzedzony dyskusją, potem głosowaniem w gronie nauczycieli, uczniów i rodziców. Chcieliśmy, by dokonania, osiągnięcia i zasługi naszego patrona były związane z Gdynią i morzem.

- Najlepiej nasze oczekiwania spełnił generał Mariusz Zaruski. Łatwiej kierować się konkretnym przykładem, a nie ogólną ideą. W czasach zaniku autorytetów wskazanie wzoru jest słuszne.

- Mariusz Zaruski może zostać patronem każdego, kto szuka życiowej pasji. I ci, którzy lubią fotografować, i ci, dla których przeznaczeniem jest sport, i ci, którzy odkryli w sobie talent pisarski – każdy może czerpać z doświadczeń tego niezwykłego człowieka. Zalążki tych pasji już są rozwijane w naszej szkole. Mamy warsztaty fotograficzne, zajęcia sportowe (w tym nauka pływania w Uczniowskim Klubie Sportowym) oraz zajęcia/konkursy, w których można rozwijać talent pisarski i plastyczny. Dzięki naszej pracy wychowawczej będziemy zapraszać różnych pasjonatów, którzy zainspirują młodych ludzi do poszukiwania nowych  zainteresowań.

Mamy nadzieję, że nauczymy się szacunku do morza, tak jak Zaruski, który nabierał go podczas wielu rejsów. Poza tym, za przykładem „pioniera żeglarstwa i wychowawcy młodzieży” docenimy poznawcze, wychowawcze i sportowe walory żeglarstwa. Skorzystamy z doświadczenia uczniów, którzy należą do klubów żeglarskich oraz do harcerskiej drużyny wodnej. Będziemy brać udział w konkursach i festiwalach marynistycznych.

Pasja - taternictwo i narciarstwo -  to kolejny powód, dla którego chcemy naśladować Mariusza Zaruskiego. Oprócz popularyzacji sportów zimowych, będziemy uczyć się, jak pokonywać własne słabości, jak zaradzić problemom i kłopotom dnia codziennego. Wzorem naszego patrona, który założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, postaramy się poznać zasady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a na co dzień jeszcze bardziej dbać
o bezpieczeństwo w szkole. Od tego roku w szkole działa Klub Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach  klasach 4-6 SP. Młodsi uczniowie biorą udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”. Liczymy na to, że coraz więcej dzieci weźmie udział w tych zajęciach.

Od naszego Patrona – patrioty i społecznika,  chcemy się nauczyć, jak godnie żyć, jak wcielać w życie uniwersalne wartości i ideały, na miarę możliwości każdego z nas. Chcemy się nauczyć, jak - różniąc się od siebie - możemy razem pracować dla wspólnego dobra- Ojczyzny, szkoły, rodziny.

Mariusz Zaruski to postać wszechstronna. Każdy znajdzie w nim wzór do naśladowania. Dlatego chcemy, żeby osoba ta była patronem naszej szkoły.  

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

J. Zielińska- na Witominie była szkoła imienia Mariusza Zaruskiego, ale została zlikwidowana ze względów demograficznych. To wielki zaszczyt dla szkoły nosić imię Mariusza Zaruskiego.

W placówce uczy radna Danuta Styk, parę lat uczyła radna Ewa Krym, ja uczyłam ponad 30 lat, a jej uczniami byli radni Patryk Felmet i Paweł Brutel.

 

P. Brutel- byłem uczniem tej szkoły 8 lat. Cieszę się z tej propozycji.

 

UCHWAŁA NR X/184/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania imienia Generała Mariusza Zaruskiego Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 8, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni, przy ul. Stawnej 4/6 została podjęta jednogłośnie: 24  gł. za

 

Ad 5.31

Wiceprezydent B. Bartoszewicz powtórzył (patrz pkt 2 porządku obrad), że nie jest planowane organizowanie konkursów na realizację przedmiotowego zadania (patrz tytuł uchwały), ale w przypadkach zdarzeń niezwykłych uchwała zapewni posłużenie się takim rozwiązaniem.

 

UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 6.

Interpelacje nie wpłynęły do Prezydium.

 

Ad 7.

J. Zielińska- zbliża się koniec zgłaszania kandydatur na ławników – do 30 czerwca należy złożyć komplet dokumentów w biurze rady.

Wiceprzewodnicząca poinformowała o imprezach planowanych w związku obchodami Święta Morza i Święta Marynarki Wojennej.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Szadziul- uczestniczyłam z radnym Kamilem Góralem w uroczystościach z okazji 30-lecia współpracy Gdyni z Kilonią.

Radna zaprezentowała prezent od Prezydenta Kilonii – ręcznie robioną czekoladę w miejscowej, małej manufakturze.

- 4 lipca – informowała dalej Wiceprzewodnicząca – przybiegnie do Gdyni grupa kilońskich biegaczy. Zapraszam do włączenia się w ostatni etap biegu.

- We wrześniu odbędzie się gdyńska część obchodów współpracy obu miast.

- W czasie pobytu w Kilonii uczestniczyliśmy w City Forum. Broszury są dostępne w biurze rady.

 

Radny P. Brutel poinformował, że 22 czerwca upłynął termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Drogą elektroniczną wpłynęło 214 wniosków. – Czekamy na wnioski wysłane drogą pocztową. W tym roku wnioski są lepiej przygotowane, zapewne dzięki spotkaniom w dzielnicach i kampanii informacyjnej. Na stronie internetowej budżetu miało miejsce 55 tysięcy odsłonięć. Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane z remontami i inwestycjami.

 

Ad 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 9.

 

Termin kolejnej sesji: 26 sierpnia b.r.; godz. 12

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski życzył radnym dobrego wypoczynku w okresie lipcowej przerwy w pracy rady.

 

Ad 10.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2015
Data udostępnienia informacji: 16.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 08:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.09.2015 11:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.06.2015 10:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska