VI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.


 

PORZĄDEK OBRAD

VI SESJI RADY MIASTA GDYNI

25 lutego 2015 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

5.1   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej; zobacz projekt

5.2   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego; zobacz projekt

5.3   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego, zobacz projekt

5.4   wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015, zobacz projekt

5.5   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; zobacz projekt

5.6   zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zobacz projekt

5.7   odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów, zobacz projekt

5.8   wyboru delegata Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”, zobacz projekt

5.9   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mrongowiusza, zobacz projekt

5.10                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy 13, zobacz projekt

5.11                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa, zobacz projekt

5.12                       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 164. zobacz projekt

5.13                       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, zobacz projekt

5.14                       w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14. zobacz projekt

5.15                       w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. z Forum Kultury Sp. z o. o, zobacz projekt

5.16                       projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia. zobacz projekt

5.17                       skargi Pana E.K. dotyczącej odmowy przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni wyrażenia zgody na wybudowanie zjazdu z ul. Morskiej na działkę nr 547/154 km 28, zobacz str. 1str. 2, str. 3

5.18                       skargi pana K.S. dotyczącej odmowy utworzenia przez  Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przystanków autobusowych przy ul. Wiczlińskiej, zobacz str. 1str. 2str. 3

5.19                       nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni, zobacz projekt

 

6.                           Interpelacje.

7.                           Informacje.

8.                           Wolne wnioski.

9.                           Ustalenie terminu następnej sesji.

10.                        Zakończenie obrad. 

 

 

 

Aneks

do porządku obrad

VI Sesji Rady Miasta Gdyni

25 lutego 2015 roku

 

 

Projekty uchwał w sprawie:

 

1.      wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 r.; zobacz projekt,

 

2.      nadania imienia Przedszkolu nr 5 w Gdyni ul. Miodowa 16; zobacz projekt

 

3.      określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; zobacz projekt

 

4.      udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p. n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2., zobacz projekt

 

 PROTOKÓŁ NR 6/2015

VI SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 25 lutego 2015 r.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1. Rezolucja Rady Miasta Gdyni;

5.2.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej;

5.3.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego;

5.4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego,

5.5. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015,

5.6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

      5.7. zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do           Rad Dzielnic,

5.8 odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów,

5.9. wyboru delegata Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”,

5.10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mrongowiusza,

5.11 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy 13,

5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa,

5.13 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

5.1  4 w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14.

5.15w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. z Forum Kultury Sp. z o. o

5.16 projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia.

5.17 skargi pana K.S. dotyczącej odmowy utworzenia przez  Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przystanków autobusowych przy ul. Wiczlińskiej,

5.18 nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni;

5.19 wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;

5.20 wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 roku;

5.21 nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gdyni, ul. Miodowa 16;

5.22 określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

5.23 udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Poddziałania 1.6.1:Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2

6. Interpelacje.

7.      Informacje.

8.      Wolne wnioski.

9.      Ustalenie terminu następnej sesji.

10.  Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik.

Materiały związane z przedmiotem obrad załączone są do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

Ad 2.

Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprzewodnicząca RMG, radna Beata Szadziul, jako Przewodnicząca Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia wniosła w imieniu komisji o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji, która – jak informowała radna Szadziul – wynika z zaniepokojenia sytuacją, jaka ma miejsce w gdyńskich szpitalach.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował, że pod projektem rezolucji podpisy złożyli radni wszystkich klubów RMG.

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu występującego w zaplanowanym porządku pod numerem 5.12. (w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż /…/  nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 164) uzasadniając: - Analiza wykazała, że nieruchomość musi być podcięta pod potrzeby pasa drogowego.

 

Jak stwierdził Przewodniczący RMG, powyższy wniosek nie wymaga głosowania z racji zgłoszenia przez projektodawcę.

 

Radny Paweł Brutel wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. – Kadencja obecnego opiekuna upływa z dniem 5. marca b.r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wniósł o wycofanie z porządku projektu uchwały w spr. skargi p. E. K. (dot. zjazdu z ul. Morskiej – druk 5.17 zaplanowanego porządku obrad).

 

Wniosek radnej B. Szadziul o wprowadzenie do porządku obrad projektu Rezolucji przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za.

 

Wniosek w spr. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w spr. wyboru
Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski zaproponował rozpatrzenie projektu rezolucji tradycyjnie, jako rozpoczynającego punkt poświęcony projektom, natomiast projekt dot. Opiekuna MRM jako kończący wykaz projektów zawartych w podstawowym porządku obrad.

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia wniosków i uzupełniony o aneks do porządku przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski uznał protokoły III i IV sesji za przyjęte.

 

Ad 4.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo przedstawiła jej Przewodnicząca, pani Anna Kamińska: - Rada Dzielnicy powstała w 1990 roku. Jestem w jej strukturach od początku, a od 3. kadencji mam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącej.

Rada współpracuje z placówkami znajdującymi się na terenie dzielnicy, tj. SP Nr 16, DOPS, Przedszkolami Nr-y 46 i 21, Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz parafią i księdzem proboszczem.

Budżet rady na bieżący rok wynosi 72 150 zł. (Przewodnicząca wymieniła zadania, na które przeznaczono przedmiotowe środki).

Pani A. Kamińska wymieniła zadania remontowo – inwestycyjne, na realizację których rada otrzymała środki w wysokości 641 343 zł.

Jako Rada Dzielnicy – informowała dalej p. Kamińska – podejmowaliśmy działania, zakończone sukcesem, których celem była poprawa warunków życia mieszkańców (Przewodnicząca dzielnicy poinformowała o takich przedsięwzięciach jak budowa wiat przystankowych, remont chodników, wykonanie kanalizacji, zainstalowanie na skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej, instalację progów zwalniających, wykonanie zewnętrznych siłowni).

Jak stwierdziła mówczyni, radzie udało się obronić placówkę poczty polskiej w dzielnicy -  po otrzymaniu informacji o zamiarze jej likwidacji wystosowano pismo do dyrekcji poczty, która ostatecznie odstąpiła od tego zamiaru (dotyczy także filii poczty w dzielnicy Cisowa).

Osiągnięciem - informowała dalej p. Kamińska - było ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy, na wysokości dzielnicy Demptowo.

Na trudności napotkano podczas starań o modernizację ekranów wzdłuż ulicy Pawiej. W wyniku podjętych przez radę starań otrzymano na ten cel z Warszawy 2 mln. zł.

Bardzo ważna była kwestia kanalizacji – mieszkańcy, szczególnie ulicy Chabrowej – czekali na nią od zakończenia wojny (trudności wiązały się z konfiguracją terenu). Ostatecznie inwestycję udało się zrealizować.

Rada każdorazowo przystępuje do konkursów - dwa wnioski zostały przyjęte do realizacji.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z wydziałami urzędu, szczególnie z ZDiZ, który bardzo nam pomógł.

Przewodnicząca podziękowała za współpracę Wydziałowi Edukacji, Ogrodnikowi Miasta, GOSiR-owi, MOPS, Centrum Aktywności Seniora, pracownikom Biura Rady Miasta odpowiedzialnym za rady dzielnic.

- Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Z. Zmudzie-Trzebiatowskiemu za wsparcie i pomoc w naszych działaniach. Wiele udało się zrealizować przy dużym wsparciu Pana Przewodniczącego. Zawsze służył nam pomocą, wskazywał wyjścia z trudnych sytuacji. Był naszym dobrym duchem i myślę, że przyszła rada również będzie mogła liczyć na współpracę z Panem Przewodniczącym.

- Dziękuję Panu radnemu Horale, który zawsze był obecny na swoich dyżurach, jak i innym, wspierającym nas radnym: Panu Kłodzińskiemu, Paniom Wagner i Szadziul, Panu Stolarczykowi. Szczególnie dziękuję Pani Król za jej wsparcie.

- Dziękuję Panu Prezydentowi Szczurkowi. Zdarzyło się w ciągu moich 3. kadencji, że prosiliśmy o pomoc Pana Prezydenta, kiedy wyczerpaliśmy już inne możliwości. Pan Prezydent pomógł, pokierował.

- Szczególne podziękowania dla radnej dzielnicy, Pani Iwonie Brodziej, za zaangażowanie i  skuteczność.

- Biuro Rady Dzielnicy stwarza nam komfort pracy. Pani Czarkowska, która biuro prowadzi, jest nam bardzo oddana.

- Kończy się kadencja. Udało mi się namówić do pracy młodych mieszkańców dzielnicy, moich uczniów. Praca w radzie przyniosła mi wiele satysfakcji. Lubię swoją dzielnicę.

 

Ad 5.1

Radna B. Szadziul odczytała tekst projektu rezolucji zgodnie z treścią załącznika.

 

Wystąpienie radnego Marcina Horały w imieniu klubu radnych PiS: - Popieramy projekt i uważamy, że jest to ważny głos. Język oficjalnego dokumentu jest językiem dyplomacji. Ja chcę go uzupełnić o głos mniej formalny. Zapowiedziana przez media likwidacja oddziału kardiologicznego w szpitalu w Redłowie budzi sprzeciw podwójny – po pierwsze wobec samej decyzji, która wydaje się być podyktowana czystym rachunkiem ekonomicznym. W opiece zdrowotnej przede wszystkim chodzi o zapewnienie możliwie najpełniejszej opieki mieszkańcom, choć oczywiście nie w oderwaniu od realiów. Jednak rachunek ekonomiczny prowadzony prawidłowo, to nie tylko podsumowanie bieżących przepływów finansowych – w takiej sytuacji wiele zakładów w Polsce opłacałoby się sprzedać na złom. W takim rachunku trzeba też uwzględnić długofalowe możliwości. Zniszczony potencjał nie jest możliwy do odtworzenia. Nie mamy pewności, czy taka długofalowa analiza została wykonana. Po drugie jest też kwestia sposobu komunikowania. Mamy przecież różnego rodzaju konsultacje społeczne, umożliwiające mieszkańcom branie udziału w podejmowaniu decyzji, tymczasem o sprawie szpitali, tak kluczowej dla poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, ja np. dowiedziałem się z gazety jako o fakcie już dokonanym. Tak nie może być i trzeba to jasno powiedzieć. Może gdzieś, w jakiejś głowie, urodził się pomysł, że skoro opieka zdrowotna jest niedofinansowana i gdzieś trzeba zabrać, to można to zabrać Gdyni i że taka decyzja będzie wiązała się z najmniejszym kosztem politycznym i wizerunkowym. Jeśli ktoś tak myśli, to tkwi w głębokim błędzie. Jeśli takie działania będą kontynuowane, to – parafrazując klasyka – w kwestii obrony szpitali w Gdyni Wersalu nie będzie.

 

B. Szadziul- na poprzedniej sesji zapraszałam wszystkich radnych do wzięcia udziału w spotkaniu z zarządem gdyńskiego szpitala i przedstawicielem samorządu wojewódzkiego. Niestety, ze względu na toczące się negocjacje z pielęgniarkami spotkanie zostało odroczone o tydzień i odbędzie się w następną środę, o godzinie 16. Osoby, które wezmą w nim udział, znają nasze obawy i dostaną od nas tekst rezolucji.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.2.

Zmiany w planie części dzielnicy Mały Kack prezentował Wiceprzewodniczący RMG, radny Andrzej Bień, który przypomniał na wstępie prezentacji o podjęciu przez radę uchwały dotyczącej części przedmiotowego terenu, objętego planem. – W toku prowadzonych analiz nasi projektanci doszli do wniosku, że wskazane jest poszerzenie obszaru planu, bo umożliwi to lepsze zaprojektowanie zabudowy. Wcześniej planowana była zabudowa rezydencjalna. Okazało się jednak, że na rynku nie ma obecnie zapotrzebowania na ten typ zabudowy.

Szczegóły jak w zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

/powyższe dotyczy wszystkich projektów planistycznych/

 

M. Horała- jest jedna sprawa budząca wątpliwości. Mamy w mieście tereny nieobjęte żadnym planem. Wiemy, że proces przystępowania, sporządzania planów jest żmudny, a służby miejskie mają ograniczone moce przerobowe. Dzisiaj mamy w porządku dwie zmiany planistyczne plus jedną zmianę do planu już obowiązującego. Może należy przyznać większy priorytet  terenom w ogóle planami nie objętymi.

 

A. Bień- dziękuję za tą uwagę, ale już za miesiąc będziemy mieli okazję pracować nad planem prac planistycznych na kolejne lata i mam nadzieję, że za tym pójdą kolejne działania, które obejmą duże obszary. Obecnymi projektami wychodzimy naprzeciw tym, którzy mogą dzięki zmianom rozwijać się z korzyścią także dla miasta. Są to przypadki uzasadnione, a więc nie nadużywamy tej formuły.

 

UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.3.

Proponowane zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack przedstawił, zgodnie z treścią załącznika,  r. A. Bień. – Nie ma najmniejszej wątpliwości, że warto przystąpić do sporządzania zmiany, która umożliwi rozwój wnioskującej o to firmie.

 

Hanna Mazur- chcę przekazać prośbę mieszkańców okolicznych ulic, żeby zwrócono uwagę, że łączenie zabudowy przemysłowej z mieszkaniową rodzi pewne utrudnienia dla mieszkańców. Proszą oni, aby ograniczono działalność przemysłową wzdłuż ulicy Rdestowej.

 

A. Bień- w takich przypadkach zachęcamy do składania uwag. Proszę, aby zrobiono to w terminie przewidzianym ustawowo.

 

UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.4.

Radny A. Bień prezentujący zmiany do kolejnego planu wskazał, iż jedna z nich w sposób jednoznaczny określa wysokość zabudowy – do 33 m nad poziomem morza. Inne zmiany odnoszą się do parametrów parkingowych. Proponuje się zapisanie 2. miejsc parkingowych  dla jednego mieszkania (w miejsce jednego). Proponowane zapisy zapewniają odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i dla rowerzystów. Doprecyzowane zostaną zapisy dotyczące zaopatrzenia w ciepło.

Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęło 6 uwag. Część wcześniej była rozpatrzona, część dotyczyła obszaru nie objętego planem.

Odnosząc się do uwag dotyczących pomnika harcerzy radny zapewnił, że z chwilą zakończenia realizacji inwestycji pomnik stanie na poprzednim miejscu, tyle że zostanie przesunięty o 10 m w stosunku do pierwotnej lokalizacji.

Uwagi dotyczące dojazdu rozstrzygnięto na etapie wydania pozwolenia na budowę.

Część uwag została uwzględniona i zostało to wyraźnie w projekcie wskazane.

Wszystkie kwestie zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji.

 

W imieniu klubu radnych PiS wystąpił radny Paweł Stolarczyk: - Jesteśmy przeciwni podjęciu uchwały. Uważamy, że zmiany idą w niekorzystnym kierunku, są sprzeczne z wnioskami mieszkańców. Niezadowalające jest, naszym zdaniem, rozstrzygnięcie uwag. Jesteśmy przeciwni  przekształcaniu centrum w gigantyczne centrum hotelowe, ale skoro już tak się dzieje to dziwi, że powierzchnia hotelowa jest jeszcze powiększana w stosunku do miejsc parkingowych. Świadczy to o braku pomysłów na politykę parkingową. Możliwości dojazdu do centrum już i tak są trudne. Nie zakładamy chyba, że będzie to takie centrum jak przy ul. 10 Lutego, które świeci pustkami. Ma to być, jak rozumiem, wizytówka Gdyni. Gdzie więc ci spodziewani liczni klienci będą parkować? Zakłada się przecież ograniczenie ruchu pojazdów na ulicy Świętojańskiej.

Czytamy, że zmiana nie narusza ustaleń studium. Podkreślanie tego faktu akurat w tym przypadku świadczy o czymś odwrotnym. W studium, na stronie 26, czytamy, że z dużym udziałem w przestrzeni miejskiej terenów leśnych kontrastuje stosunkowo niewielka ilość zieleni wewnątrzmiejskiej, w tym przyulicznej. Od kilku lat rzeczywiście trwa proces likwidacji zieleni przyulicznej właśnie w tym miejscu.  To kolejny powód braku naszej zgody.

 

A. Bień- jestem zaskoczony tą wypowiedzią. Mówimy o planie, który już istnieje i o kosmetycznych zmianach. Czy radny postuluje wycofanie się teraz z budowy i zrobienie w tym miejscu placu zieleni? Byłoby to absurdalne. Rozumiem, że chcielibyście Państwo, aby była tam zastosowana inna formuła architektoniczna. Nie podzielamy tego poglądu. Już widać, że będzie to bardzo ciekawy budynek, nawiązujący stylem do modernizmu, tak charakterystycznego dla Gdyni. Nie ma tu mowy o żadnym centrum. Część hotelowa jest niewielka. Budujemy tam kamienicę o wyjątkowym wyrazie architektonicznym. Ten projekt zmienia w sposób nieznaczny zapisy już przyjęte. Inwestycja już jest realizowana. Jest to wniosek nie odnoszący się absolutnie do tego, o czym rozmawiamy.

 

H. Mazur- zwiększa się powierzchnię użytkową i zmniejsza się liczbę miejsc parkingowych, a i tak bardzo ciężko jest tam już obecnie zaparkować. Idąc na rękę inwestorowi utrudnia się życie większości mieszkańców, a o interes większości powinniśmy dbać. Dopuszcza się budowę 6. kondygnacji, a więc nie jest to kosmetyczna zmiana.

 

A. Bień- 6. kondygnacja była już wcześniej uwzględniona. Wcześniej były zakładane 21 metry od poziomu gruntu, w tej chwili mówimy o 33. m od poziomu morza, co odpowiada tej samej wysokości. Chodzi tylko o to. Nie możemy przecież obniżyć stropu na fragmencie budynku. Dodatkowo stworzymy tam kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych. Przykro mi, ale uwagi są niezasadne.

 

UCHWAŁA  NR VI/64/15 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego została podjęta: 20/6/0

 

Ad 5.5.

Radny Paweł Brutel rozpoczął prezentację projektu od przypomnienia podjętej przez radę uchwały o konsultacjach dot. budżetu obywatelskiego w październiku ubiegłego roku. – W ramach konsultacji zgłoszono 61 uwag. Odbyły się spotkania z autorami wniosków i z zainteresowanymi tematem środowiskami. Były to spotkania organizowane zarówno w wyniku inicjatywy oddolnej, jak i inicjatywy Prezydenta oraz urzędu. Krok po kroku te kwestie zostały omówione z obywatelami. Wynikiem tych spotkań jest przedłożony projekt.

Podstawowa zmiana dotyczy samej definicji zakresu budżetu obywatelskiego. Wcześniej wykreślono możliwość zmian w zakresie organizacji ruchu drogowego. Spotkało się to z dużą krytyką różnych środowisk, wobec czego taki zapis został  przywrócony. W zakres budżetu włączono inwestycje – wcześniej były to tylko remonty dróg i chodników.

Sprecyzowane są kwoty jakimi dysponować będzie budżet obywatelski w roku 2015. Będą to środki w wysokości prawie 4 600 000 zł., z czego 4 mln. zł. to budżet na 2015 rok. Jest to ponad 30. % wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Ponad 500 tys. zł. to środki niewykorzystane w ubiegłym roku. Będą one rozdysponowane między te dzielnice, w których te pieniądze nie zostały wykorzystane.

Na wniosek zainteresowanych środowisk przyjęto, że modyfikacja wniosku może być dokonana tylko za zgodą wnioskodawcy. Dotyczy to także kwestii połączenia wniosków.

Proponujemy pozostawić do decyzji mieszkańca, której dzielnicy ma dotyczyć jego wniosek.

W przypadku osób nie posiadających meldunku rozwiązaniem będzie dokonanie wpisu do rejestru wyborców.

Uszczelniamy głosowanie poprzez dodanie imienia ojca.

Rady Dzielnic nie będą miały możliwości zgłaszania wniosków w ramach uchwał. To też był wniosek mieszkańców, którzy uważali, że przyznanie takiego prawa radom dzielnic jest niesprawiedliwe.

Dla usprawnienia przepływu informacji będzie założony specjalny portal dla mieszkańców. Poszerzona będzie akcja informacyjna Miasta.

Kończąc wystąpienie radny zaznaczył: - Osoby, które naprawdę były zainteresowane zapisami dotyczącymi budżetu obywatelskiego, miały możliwość wzięcia udziału w tworzeniu przedmiotowego projektu.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

Wystąpienie radnego M. Horały, w imieniu klubu radnych PiS: - Obecnie proponowany budżet ma kilka zalet i jest nieco lepszy niż poprzedni. Dość sumiennie został przedyskutowany w sensie społecznym. Jest to istotne i z tego powodu będziemy głosowali „za”, bo za tym budżetem jesteśmy, ale to nie przesłania minusów. Wynikają one ze stosunku do budżetu i tego, czym ten budżet, naszym zdaniem, powinien być. Czy chcemy, żeby budżet obywatelski był gadżetem, ale żeby był, bo wtedy nikt nam nie zarzuci, że go nie ma, czy też chodzi o dokonanie pewnych zmian w systemie zarządzania miastem, w postaci umożliwienia mieszkańcom szerokiego, poważnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących tego, w jaki sposób będą wydawane publiczne pieniądze. Nie sposób uciec od kwoty i nie sposób podważyć, że w przypadku Gdyni jest to kwota mikroskopijna w stosunku do całego budżetu Miasta. Trudno więc tu mówić o poważnym wpływie mieszkańców. Nadal pozostaje ograniczenie jakościowe co do zakresu projektów. Tu też należałoby poszerzyć decyzyjność mieszkańców. Skoro mieszkańcy chcą ponieść jakiś wydatek, to czemu mamy arbitralnie za nich decydować? Zwłaszcza kwestia wykonalności technicznej często jest niejednoznaczna. Tu nie przysługuje odwołanie, a jeśli już, to trzeba się zwrócić do tego samego organu, czyli urzędu lub nadzorującego go Prezydenta. Brakuje organu odwoławczego. W raporcie Fundacji Batorego dotyczącego budżetu obywatelskiego jednym z zaleceń  jest wprowadzenie trybu odwoławczego.

Tak więc podtrzymujemy uwagi zgłaszane przez nas poprzednio i przedstawimy je w formie poprawek.

Proponujemy znacznie wyższą kwotę. Gdyby ta kwota została przyjęta, to zobowiązujemy się do przygotowania nowelizacji projektu.

Warto też zastanowić się nad przesunięciem czasowym tak, aby budżet na kolejny rok był uchwalany np. jesienią roku poprzedzającego.

Będziemy głosowali „za”, ale nasze wizje są dalej idące i znajdzie to wyraz w przedstawionych poprawkach.

 

W imieniu klubu radnych PO wystąpiła radna Mariola Śrubarczyk-Cichowska: - Odnosimy się pozytywnie do wielu proponowanych zmian. Do nich zaliczamy sprawę konsultacji. Frekwencja będzie może podwyższona, skoro mieszkańcy będą mieli możliwość decydowania o innych dzielnicach niż ta, w której są zameldowani. Uszczelnienie systemu redukuje możliwość wystąpienia błędu lub stosowania nieuczciwych praktyk.

Jednym z elementów, który wzbudza olbrzymie kontrowersje jest dolna granica wieku. Są przecież rodziny z  dziećmi w wieku niemowlęcym. Roczne dziecko nie jest w stanie świadomie zagłosować. Uważamy, że tak nie powinno być, bo może to przesądzić o wyniku finalnym. Proponujemy więc, żeby dolna granica wieku plasowała się na poziomie sześciu lat. Byłaby ona i tak bardzo niska.

Druga, proponowana przez nas poprawka, odnosi się do kwoty budżetu. Proponujemy jej zwiększenie do 6 mln. zł.  (tekst poprawek przytoczony jest niżej, w kolejnej wypowiedzi mówczyni, oraz we fragmencie dot. głosowania nad poprawkami).

 

Radny Michał Bełbot przedstawił poprawki proponowane przez klub radnych PiS zaznaczając, że ich uzasadnienie przedstawił w swoim wystąpieniu radny Marcin Horała:

- paragraf 3. pkt 2 załącznika „Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz środki przewidziane na jego realizację” uzyskałby nast. brzmienie: „Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1., konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 10. mieszkańców Gdyni”.

Odnosząc się do powyższego radny Bełbot stwierdził: - Uważamy, że próg 25. osób jest za wysoki. 10 osób stanowi małą wspólnotę, np. mieszkańców jednej klatki. W proponowanym brzmieniu jest mowa o mieszkańcach dzielnicy. My proponujemy: „mieszkańców Gdyni”, bo przecież mówimy też o projektach dotyczących innych dzielnic niż ta, w której głosujący są zameldowani. Czasami mieszkańcy mają trudności w ustaleniu, w jakiej dzielnicy mieszkają, np. w sytuacjach, gdy mieszkają na pograniczu dzielnic. Jeśli więc nie zmieniać liczby osób, to przynajmniej należy wykluczyć ograniczenie do dzielnicy.

- alternatywna propozycja w razie odrzucenia propozycji dot. progu 10. osób: „Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1., konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 25. mieszkańców Gdyni”

- w paragrafie 1. pkt 3. w/w załącznika dopisanie podpunktu „e” o brzmieniu: „działań z zakresu kultur, tj. organizacji koncertów, wernisaży, wystaw i innych imprez kulturalnych w dzielnicach”

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski zaproponował zakończenie prezentacji poprawek przez radnego M. Bełbota z uwagi na upłynięcie czasu przewidzianego na wystąpienie i kontynuowanie prezentacji poprawek przez innego przedstawiciela klubu radnych PiS.

 

W imieniu klubu PO dwie poprawki przedstawiła radna M. Śrubarczyk-Cichowska:

- zmienia się treść paragr. 6., pkt-u 3. załącznika na następującą: „Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego urawnieni są mieszkańcy miasta Gdyni, którzy najpóźniej w pierwszym dniu głosowania ukończyli 6 lat. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Gdyni , a w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni na podstawie rejestru wyborców”

Odnosząc się do powyższego radna Śrubarczyk-Cichowska powołała się na przykłady innych miast (Poznań, Kraków, Wrocław), w których dolna granica wieku określona jest na poziomach 16. bądź 18 lat stwierdzając: - Nasza propozycja jest daleko idącym kompromisem.

- paragr. 3  projektu uchwały uzyskuje brzmienie: „Ustala się w roku budżetowym 2015 środki w wysokości 6 000 000 zł. oraz środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku, w wysokości 597.796 zł., które zostaną wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.”

Radna uzasadniała powyższe powołując się na przykłady innych miast: - W przeliczeniu kwota na jednego mieszkańca Gdyni wynosiłaby 18 zł. Tymczasem w Łodzi jest to kwota 55 zł., a w Katowicach 33 zł.

 

Kolejne poprawki klubu radnych PiS przedstawił radny Marcin Horała:

- dopisanie do paragrafu 4. załącznika do projektu uchwały ustępu 13. o brzmieniu: „Od decyzji podejmowanych przez jednostki i organy miasta w trybie wskazanym w paragrafie 4., skutkujących zakończeniem procedowania projektu, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do komisji rady miasta właściwej do spraw samorządu terytorialnego w terminie 7. dni od doręczenia lub publikacji decyzji. Komisja rozpatruje odwołanie na posiedzeniu odbywającym się w terminie od 7. do 14. dni od złożenia odwołania. Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie wnioskodawcę, który złożył odwołanie oraz przedstawicieli jednostki lub organu miasta, który podjął decyzję. Rozstrzygnięcia podjęte przez komisję są ostateczne.”;

- paragr. 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się w roku budżetowym 2015 środki w wysokości 20 000 000 zł. oraz środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. w wysokości 597 796 zł., które zostaną wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.” – Docelowo – mówił radny – najlepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie pewnego wskaźnika czy procentu tak, żeby nie było konieczne podejmowanie uchwały co roku.

- paragr. 1 pkt 7 załącznika otrzymuje brzmienie: „Kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2015 wynosi łącznie 20 697 796 zł., z czego 20 mln. zł. to środki przyznane na rok 2015, zaś 597 796 zł. to środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 r., które zostaną rozdysponowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.”;

- treść paragrafu 8. uzyskuje numer 8.1., a w paragrafie 8.2. wprowadza się nast. treść: „Prezydent poinformuje Radę Miasta Gdyni i Wnioskodawców w terminie 6. miesięcy od daty ogłoszenia wyników głosowania o planowanych terminach zakończenia wdrażania wszystkich projektów oraz w przypadku, w gdy w tym terminie realizacja jakiegoś projektu jeszcze się nie rozpoczęła, przedstawi uzasadnienie dla takiej sytuacji”

Odnosząc się do ostatniej propozycji radny wyjaśnił: - Chodzi o kontrolę, czy te projekty są faktycznie realizowane, a jeśli nie, to dlaczego.

 

Radny P. Brutel przedstawił autopoprawkę, zgodnie z którą każdorazowo występujące słowo „autorzy” zastąpione zostaje słowem „wnioskodawcy” (lub odpowiednio: „wnioskodawca”).

Radny Brutel odniósł się do proponowanych przez przedmówców poprawek:

- Podając kwoty budżetów obywatelskich w innych miastach musimy wziąć pod uwagę, jakie są w  tych miastach instrumenty partycypacji. W Gdyni jest też forma partycypacji w postaci budżetów rad dzielnic czy organizacji pozarządowych.

- Co do dolnej granicy wieku, to nikt nie twierdzi, że półroczne dziecko głosuje. Dzieci stanowią w Gdyni ok. 5 % populacji. Traktujemy  ten zapis jako element polityki prorodzinnej.

- Dysponuję zgłoszeniami do konsultacji społecznymi i nie zauważyłem pod nimi Państwa podpisów. Skoro zgodziliśmy się na konsultacje i uznajemy je za wartość, to trudno dzisiaj, poza mieszkańcami, przyjmować Państwa propozycje, w niektórych przypadkach sprzeczne z tym, co przyjęliśmy. Skoro sami mieszkańcy dopełnili tego obowiązku, to przykro, że nie dopełniła go część radnych.

Radny wnioskował o odrzucenie zgłoszonych poprawek.

 

M. Horała- po czym poznać, że gdyńska władza czuje, że wydaje na jakiś cel za mało? Po tym, że wzbrania się przed jasnym powiedzeniem, ile środków przeznacza. Ja też jestem zwolennikiem zwiększania budżetów rad dzielnic, np. Zgłaszaliśmy nawet projekty, które zostały odrzucone przez rządzące ugrupowanie. Na razie wszystkie formy partycypacji zebrane razem stanowią co najwyżej 1 % budżetu Miasta.

Konsultacje społeczne są społeczne, a radni korzystają z danych im, szerszych możliwości. A więc możemy zgłaszać interpelacje, możemy w toku debaty na sesji zgłaszać poprawki. Z tych możliwości korzystamy zostawiając formę konsultacji społecznych mieszkańcom.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski wyraził swój pogląd nt. zgłoszonych poprawek: - Poprawki zgłoszono oczywiście poprawnie pod względem formalnym, natomiast chcę wyrazić swój niesmak. Te poprawki wymagają refleksji i szkoda, że nie zostały poddane analizie na posiedzeniach komisji. Była taka możliwość i komfort pracy byłby większy. Taki tryb zgłaszania poprawek pozwala mi domniemywać, że jesteśmy świadkami pewnego teatru. Ubolewam nad tym.

 

Do jednej z uwag odniosła się radna B. Szadziul: - Sprawa wieku: jeśli walczymy o partycypację mieszkańców, to musimy uznać, że są to też małe dzieci, które mają swoje potrzeby i swoje prawa. Oczywiście dzieci półroczne, roczne nie mogą głosować, natomiast rodzice mają wyobrażenie, jakie potrzeby mają dzieci. Jest to ukłon w stronę najmłodszych mieszkańców, którzy za parę lat będą korzystali z tego, co powstanie w ramach budżetu obywatelskiego.

 

P. Brutel- w Warszawie, mieście 10-krotnie większym od Gdyni, funkcjonuje zapis, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy i nie ma żadnego limitu wieku. Głosują przez Internet, także w dzielnicach. Inne miasta idą w stronę naszego rozwiązania, w stronę edukacji obywatelskiej dzieci, polityki prorodzinnej Miasta. Wnoszę o poparcie projektu.

 

Przewodniczący RMG poddał zgłoszone poprawki pod głosowanie:

 

Poprawka klubu radnych PO, zmieniająca treść § 6, pkt-u 3 załącznika do uchwały: Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego urawnieni są mieszkańcy miasta Gdyni, którzy najpóźniej w pierwszym dniu głosowania ukończyli 6 lat. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Gdyni , a w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdyni na podstawie rejestru wyborców nie została przyjęta: 7/19/1

 

Poprawka klubu radnych PiS: paragraf 3. pkt 2 załącznika „Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz środki przewidziane na jego realizację” uzyskuje nast. brzmienie: „Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1., konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 10. mieszkańców Gdyni” nie została przyjęta: 10/16/1

 

Poprawka klubu radnych PiS dot. paragr. 3. pkt 2 załącznika: „Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1., konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 25. mieszkańców Gdyni” nie została przyjęta: 6/20/1

 

Poprawka klubu radnych PiS: pkt 3 paragrafu 1. otrzymuje brzmienie: „Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy” nie została przyjęta: 6/20/1

 

Poprawka klubu radnych PiS: - w paragrafie 1. pkt 3.  załącznika dopisanie podpunktu „e” o brzmieniu: „działań z zakresu kultur, tj. organizacji koncertów, wernisaży, wystaw i innych imprez kulturalnych w dzielnicach” nie została przyjęta: 9/18/0

 

Poprawka klubu radnych PiS: - dopisanie do paragrafu 4. załącznika do projektu uchwały ustępu 13. o brzmieniu: „Od decyzji podejmowanych przez jednostki i organy miasta w trybie wskazanym w paragrafie 4., skutkujących zakończeniem procedowania projektu, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do komisji rady miasta właściwej do spraw samorządu terytorialnego w terminie 7. dni od doręczenia lub publikacji decyzji. Komisja rozpatruje odwołanie na posiedzeniu odbywającym się w terminie od 7. do 14. dni od złożenia odwołania. Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie wnioskodawcę, który złożył odwołanie oraz przedstawicieli jednostki lub organu miasta, który podjął decyzję. Rozstrzygnięcia podjęte przez komisję są ostateczne” nie została przyjęta: 10/17/0

 

Poprawka klubu radnych PiS:  paragr. 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się w roku budżetowym 2015 środki w wysokości 20 000 000 zł. oraz środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. w wysokości 597 796 zł., które zostaną wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.”

oraz pkt 7 paragr. 1. załącznika do projektu uchwały uzyskuje brzmienie: „Kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w roku budżetowym 2015 wynosi łącznie 20 697 796 zł., z czego 20 mln. zł. to środki przyznane na rok 2015, zaś 597 796 zł. to środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 r., które zostaną rozdysponowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.”

nie została przyjęta: 6/20/0

 

Poprawka klubu radnych PO:  paragr. 3  projektu uchwały uzyskuje brzmienie: „Ustala się w roku budżetowym 2015 środki w wysokości 6 000 000 zł. oraz środki niewykorzystane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku, w wysokości 597.796 zł., które zostaną wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.”, nie została przyjęta: 11/16/0

 

Poprawka klubu radnych PiS: pkt 3 paragrafu 2. załącznika do projektu uchwały: po słowach „odbędą się” wpisanie słów „spotkania z mieszkańcami”, nie została przyjęta: 11/16/0

 

Poprawka klubu radnych PiS: treść paragrafu 8. uzyskuje numer 8.1., a w paragrafie 8.2. projektu uchwały wprowadza się nast. treść: „Prezydent poinformuje Radę Miasta Gdyni i Wnioskodawców w terminie 6. miesięcy od daty ogłoszenia wyników głosowania o planowanych terminach zakończenia wdrażania wszystkich projektów oraz w przypadku, w gdy w tym terminie realizacja jakiegoś projektu jeszcze się nie rozpoczęła, przedstawi uzasadnienie dla takiej sytuacji”, nie została przyjęta: 6/21/0

 

UCHWAŁA NR VI/65/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.6.

Projekt rekomendowała do przyjęcia Pełnomocnik ds. Rodziny, radna Beata Szadziul, która poinformowała o zasadniczych zmianach w stosunku do dotychczas obowiązującego programu. Program ma być uchwalony obecnie nie na 3 lata, a na dłuższy okres. W trakcie obowiązywania program będzie podlegał ewaluacji i odpowiednim modyfikacjom.

Radna poinformowała o przeprowadzonych badaniach i ich wynikach, na bazie których opracowano przedmiotowy dokument. Wykazane bariery w osiąganiu lepszych wyników zdeterminowały cele proponowanego do uchwalenia programu.

Program zakłada coroczne składanie sprawozdania z jego realizacji oraz przeprowadzenie ewaluacji po 3. latach obowiązywania.

Szczegółowe informacje jak w załączniku.

 

UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za

 

Ad 5.7.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny P. Brutel.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/67/15  RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.8.

Przedstawił Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski.

Pani radna B. Łęgowska, nie będąca już radną RMG, zostaje odwołana, zaś w jej miejsce proponuje się radnego Kamila Górala, który – jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – będzie miał możliwość współtworzenia polityki komunalnej związku.

Autopoprawka: w paragrafie 3. winno być wskazanie na paragraf 2.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/68/15  RADY MIASTA GDYNI w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów została podjęta: 24 gł. za

 

Ad 5.9

 Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski: - Do tej pory funkcję delegata ja pełniłem. Wierzę, że Pani radna wniesie więcej dynamiki w pracę naszej reprezentacji. Bardzo dziękuję Pani radnej za gotowość do objęcia tej funkcji.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/69/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru delegata Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich” została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.10

Projekt przedstawił Wiceprzewodniczący A. Bień: - Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się realizację zabudowy jednorodzinnej. Parametry zabudowy są ściśle określone.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

/powyższe dot. wszystkich projektów dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR VI/70/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Mrongowiusza została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 5.11

A. Bień- nieruchomość składa się z 2. działek. Teren jest objęty planem, w którym przewidziana jest zabudowa jednorodzinna. Charakter zabudowy musi być dostosowany do charakteru sąsiednich nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR VI/71/15  RADY  MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Mokwy 13 została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 5.12

A. Bień- dla przedmiotowego terenu nie ma planu, natomiast gmina uzyskała decyzję o warunkach. Parametry zabudowy wynikają z parametrów sąsiednich nieruchomości.

Radny poinformował, że nazwisko Denhoff nosił wojewoda pomorski w XVII w., który m.in. pełnił funkcję przewodniczącego komisji okrętów królewskich i przyczynił się do zmodernizowania polskiej floty.

 

P. Stolarczyk- radni klubu PiS są przeciwni projektowi. Blisko nieruchomości jest podziemne przejście  i przystanek SKM Gdynia – Stocznia. Jest to miejsce ruchliwe, w którym tętni życie miasta. W takim miejscu potrzebne są tereny, gdzie mieszkańcy mogliby odpocząć. Ulica Denhoffa jest ulicą ślepą.

Radny odczytał fragmenty pisma wspólnoty Denhoffa 4, adresowanego do Prezydenta Gdyni, z 23 stycznia 2014 r.:

„Uważamy, że w takim miejscu /../ potrzebna jest działka z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych. Zieleń jest coraz bardziej cenionym składnikiem struktury miejskiej /…/. Zieleń umożliwi biologiczne wzmocnienie terenu, na którym posadowiony jest budynek i ograniczy usuwanie się ziemi pod wpływem wód opadowych. W okolicach budynku nie ma żadnych dostępnych terenów zieleni /…/ ekonomiczne warunki życia na Grabówku są jednymi z najgorszych w mieście. Kluczem dla poprawy warunków życia w centrum jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do terenów niezbędnych dla rekreacji”

Radny Stolarczyk oświadczył: - Radni klubu PiS podpisują się pod tym pismem. Mieszkańcy Domenhoffa 4 uprawiają na tym terenie sad. Rosną tam drzewa owocowe, są tereny zielone, drobne uprawy. Szkoda, że gmina nie wyraża zgody na takie zagospodarowanie, które pozwoli na przeznaczenie terenu pod kontynuowanie tego rodzaju działalności albo na urządzenie parku czy placu zabaw.

 

Jarosław Kłodziński- nie mogę się zgodzić z zarzutem co do braku obiektów rekreacyjnych i sportowych. W kierunku Chylonii, parę metrów dalej, znajdują się obiekty rekreacyjno - sportowe w Zespole Szkół Mechanicznych. Zadać trzeba pytanie, ile osób korzysta z tych obiektów czy z hali sportowej.

 

A. Bień- boisko rzeczywiście jest po drugiej stronie ulicy. To miejsce jest dobrze skomunikowane, doskonale nadające się pod zabudowę jednorodzinną. Na przedmiotowej działce taka zabudowa może być uzupełniona o jeszcze jeden budynek, do którego będą mogli się wprowadzić kolejni gdynianie. W tym budynku będzie garaż podziemny. Duże tereny rekreacyjne, leśne są naprawdę nieopodal, nie ma więc pilnej potrzeby urządzania tam jeszcze parku. Z analizy wynika, że 1/3 tej działki może być zabudowana, co umożliwi zorganizowania pięknej przestrzeni dookoła domu.

 

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa została podjęta: 17/5/0

 

Ad 5.13

Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Tomasz Banel.

 

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/73/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.14

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz- powodem zmiany statutu jest to, że dyrektorem Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego została osoba, która nie jest lekarzem, jest więc konieczne powołanie zastępcy do spraw medycznych. Bardziej szczegółowo kwestie te regulują przepisy ustawowe (dokument stanowi załącznik).

 

Opinia Komisji Polityki Rodzinnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/74/15  RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.15

Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała- zgodnie z ustawą w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd, a niewątpliwie do takiej kategorii czynności należy połączenie dwóch spółek, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta. W naszym przekonaniu warto te spółki połączyć. Obie mają trzy zbieżne punkty, ale wykazują się też różnymi cechami ekonomicznymi. Celem jest optymalizacja kosztów zarządzania, przede wszystkim kosztów typu sekretariat, sprzątanie. Nie będzie oszczędności w zakresie działalności merytorycznej. Jakość spółek nie budzi naszych wątpliwości. Obie spółki są de facto pod zarządem jednej osoby. Miał to być też test na to, czy dalsze łączenie przyniesie optymalne ekonomicznie skutki. W kondycję finansową Agencji Rozwoju Gdyni wpisana jest sezonowość. Spółka prowadzi wiele działań z zakresu działalności turystycznej Miasta, w związku z czym w określonych okresach roku musi ponosić duże nakłady, a dopiero w odroczonym terminie uzyskuje z projektów  przychód.  Biorąc pod uwagę, że Forum Kultury dysponuje większymi rezerwami finansowymi połączenie winno sprawić, że łatwiejsze będzie zabezpieczenie  płynności finansowej.

 

Opinie komisji:

 Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna

 

W imieniu klubu radnych PiS radny Marcin Horała poinformował o poparciu dla projektu stwierdzając jednocześnie: - Nie mogę sobie odmówić przyjemności stwierdzenia, że „wyszło na nasze”. Kiedy powoływano drugą spółkę, z naszej strony nie było entuzjazmu. Pytaliśmy, po co mnożyć spółki, kiedy można rozszerzyć zakres działalności tej spółki, która już jest? Jedna ze spółek powołana została właśnie do utworzenia Forum Kultury, którego jak nie było, tak nie ma. Cieszę się, że nasze wątpliwości okazały się słuszne. Szkoda, że dopiero po czasie niektórzy przekonali się do tego, do czego my byliśmy przekonani od początku.

 

Mirosława Król- pod koniec 2012 roku zwracaliśmy uwagę jako klub (klub radnych PO – p.p.), że agencja powinna uporządkować swój potencjał organizacyjny i ekonomiczny, ponieważ przynosiła straty i nie wykazywała zdolności do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (chodzi o środki UE). Agencja miała stymulować działania mające na celu pozyskiwanie nowego kapitału, generującego nowe miejsca pracy. Takich działań nie zaobserwowaliśmy. Połączenie jest jedną z dróg. Mam nadzieję, że połączenie okaże się korzystniejsze niż zlikwidowanie agencji. Forum Kultury zyskuje więc nowy kapitał i ufamy, że także nową jakość. Będziemy się przyglądać biznesowym efektom połączenia spółek w rozumieniu art. 499 (paragrafy 2 i 3) kodeksu spółek handlowych, szczególnie w aspekcie rozwoju lub ograniczenia działalności forum, poziomu zatrudnienia i struktury organizacyjnej. Będziemy obserwować, czy realizowane są działania dla podmiotów zewnętrznych, takie jak doradztwo, studium wykonalności, analizy finansowe, wsparcie inwestycyjne.

 

K. Gruszecka-Spychała- gdyby wcześniej wskazane było połączenie, to taki projekt trafiłby pod obrady rady, jednak nie było uzasadnienia dla połączenia spółek z wielu powodów. Wspomniałam, że jednym z nich była konieczność poprawy kondycji finansowej jednej ze spółek tak, żeby jedna z nich nie popsuła drugiej. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że obecnie zasadne jest połączenie. Niezależnie od wyników finansowych ta spółka jest dla Miasta niezbędna. Musimy się liczyć z tym, że pewne rodzaje działalności spółki misyjnej nie będą wysoko dochodowe. Nie jest zadaniem Miasta osiąganie zysków, w związku z czym gdyby Miasto powołało spółkę świadczącą rynkowo usługi typu wykonanie studium wykonalności, to byłoby to sprzeczne z ustawą o gospodarce komunalnej. Spółka wykonywała tego typu działania, ale nie mogła za to pobierać pieniędzy.

Zwracając się do radnej Król, Wiceprezydent stwierdziła:- Myślę, że będzie miała Pani możliwość zaobserwowania dużych sukcesów, będących skutkiem długoletniej praktyki.

 

T. Szemiot- co się zmieniło w okresie podejmowania tej decyzji? Co się wydarzyło, że podjęliście Państwo decyzję o połączeniu? O czym nie wiemy? Czego nie wiedziano w momencie tworzenia tych podmiotów?

 

K. Gruszecka-Spychała- o jednej z przyczyn już powiedziałam – chodzi o kondycję finansową ARG. Trzeba było doprowadzić spółkę do takiego stanu, żeby nie popsuć kondycji drugiej spółki. Druga przyczyna to kwestia obsługi inwestorów i tego, jak temat ten będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej. Istnieje konieczność obcięcia pewnych działalności, które realizowała dotąd agencja i przeniesienia ich w strukturę Miasta. Póki co wydaje się, że model obsługi inwestora ulegnie poprawie.

 

T. Szemiot- argument dotyczący kondycji finansowej jest dla mnie zastanawiający, gdyż

spółka w momencie  powstawania miała dobrą kondycję. Proszę o szczegóły – co konkretnie się zmieniło, że obsługa przez oba podmioty gospodarcze nie jest możliwa? Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie ma potrzeby istnienia podmiotów pośredniczących między Gdynią a obrotem gospodarczym. Proszę o uszczegółowienie odpowiedzi.

 

K. Gruszecka-Spychała- cieszy mnie, że widzi Pan konieczność funkcjonowania takich podmiotów, a martwi, że ustawodawca nie przewidział i nie określił metod prowadzenia spółek misyjnych. Przewidziane są bardzo duże środki na obsługę inwestora prowadzoną z poziomu regionalnego i dlatego bardziej uzasadniona będzie współpraca z inicjatywą regionalną. Logiczniejsze więc będzie prowadzenie tego za pośrednictwem urzędników niż spółki. W poprzedniej perspektywie finansowej ten projekt był znacznie mniej rozbudowany. Obecnie nie widzimy możliwości finansowania tego ze środków spółki, która nie przynosi dochodów. Może to być finansowane ze środków regionalnych.

 

M. Horała- powiedziałem, że tworzenie takich spółek nie budzi naszego entuzjazmu, ale że jest możliwość zrobienia czegoś pomimo braku entuzjazmu. Warto jednak najpierw wszystko sprawdzić. Nie rozumiem np., dlaczego spółka Forum Kultury nie mogła zaprosić inwestorów na obiad. Czy specjalnie musiała powstać oddzielna spółka? Gdyby wcześniej było to uzasadnione, to taki wniosek o połączenie by padł. Przecież nie możemy oczekiwać od władz Gdyni przyznania się, że nie miały racji.

 

UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z Forum Kultury Sp. z o.o. została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.16

Projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, radna Maja Wagner: - Obok NIKE Nagroda Literacka Gdyni jest jedną z najbardziej prestiżowych tego typu nagród w Polsce. Zmiana treści regulaminu ma na celu uwzględnienie sytuacji, w której nagradza się większą liczbę autorów przekładów oraz zmianę reguł wyłaniania realizatora konkursu. Pozwoli to na uzyskanie większej efektywności.

Więcej informacji – p. uzasadnienie projektu.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.17

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- sprawa skargi toczy się od 2012 roku. W tamtym czasie trudno było jeszcze mówić o konkretnych ulicach. Przedsięwzięcia developera nie zawsze były spójne z planami ZKM. Odpowiedzialny za tworzenie przystanków był ZDiZ.

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z tematem postanowiła odrzucić skargę,  ze względu na zapewnienie ze strony ZDiZ, że w tym roku powstaną dwa przystanki autobusowe.

 

UCHWAŁA NR VI/77/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana K. S. dotyczącej odmowy utworzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przystanków autobusowych przy ul. Wiczlińskiej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.18

M. Horała- jest to projekt wszystkich opcji. Jeśli ktoś nie mógł złożyć podpisu, to po sesji będzie taka możliwość. Dziękuję radnym za poparcie.

Radny zgłosił autopoprawkę – pozycja dziennika ustaw przesunięta zostaje do odnośnika na dole. W miejsce słów „Miasto Gdynia” wpisanie: „Miasta Gdyni”.

Odczytane uzasadnienie projektu, odczytane przez radnego M. Horałę, załączone jest do niniejszego protokołu.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Goszczący na sesji poseł Sejmu RP, pan Janusz Śniadek, podziękował radzie i Prezydentowi za podjęcie uchwały: - Jednomyślne podjęcie decyzji świadczy o tym, że wszyscy żywimy wspólne uczucia do tego miasta i do pewnych wartości. Gdynia do dziecko wolnej Polski, a to miejsce Gdyni niesie ze sobą w sposób magiczny tyle znaków, że nie sposób w tym miejscu oderwać się od historii i jej roli dla przyszłości Polski. Z całego serca dziękuję. 

 

Ad 5.19

P. Brutel- zakończyła się kadencja Opiekuna młodzieżowej rady. Swoje oferty złożyli Pani Małgorzata Balsewicz i Pan Edmund Gruchała. Obie osoby są rekomendowane przez swoje środowiska. Pan Gruchała jest emerytowanym nauczycielem, a Pani Balsewicz uczy m. in. WOS w Gimnazjum nr 4.

Komisja Samorządności jednogłośnie rekomenduje kandydaturę Pani M. Balsewicz.

 

UCHWAŁA NR VI/79/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.20

Projekt przedstawił Wiceprzewodniczący Andrzej Bień: - Budżet państwa nie zaspakaja elementarnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Wiemy, że są duże potrzeby i dlatego pomagamy, jak możemy.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 r. została podjęta: 19/0/4

 

Ad 5.21

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, radna Ewa Krym.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/81/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gdyni,  ul. Miodowa 16 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.22

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz: - Zmiana ustawy spowodowała, że po raz pierwszy musimy przyjąć jednolite kryteria, dotyczące zarówno przedszkoli, jak i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Pierwsza grupa kryteriów wynika wprost z ustawy, natomiast druga to kryteria ustalane przez samorząd. Proponowane kryteria konsultowane były z dyrektorami szkół, w których funkcjonują oddziały oraz z dyrektorami przedszkoli.

Wiceprezydent omówił 6. kryteriów zgodnie z treścią załącznika.

Pan Bartoszewicz poinformował ponadto, że w związku z przewidywanym zwiększeniem liczby przedszkolaków (o ok. 300) planuje się powrócenie do systemu rekrutacji elektronicznej.

 

Opinie komisji:

Komisja Polityki Rodzinnej- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR VI/82/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 5.23

K. Gruszecka-Spychała- gmina Gdynia z pozostałymi jednostkami samorządu regionu pomorskiego chce wziąć udział w wystawie EXPO, organizowanej w Mediolanie. Projekt uzyskuje dofinansowanie z UE. Ustawa wymaga zgody rady na udział gminy w przedsięwzięciu. Wystawa EXPO organizowana jest od ponad 150. lat. Planuje się, że wystawę zwiedzi w tym roku co najmniej 20 milionów osób. Zgłosiło się już 147 państw. Partnerem wiodącym jest województwo pomorskie. Wkład Gdyni wyniósłby 30 tys. zł. Chodzi o promowanie regionu, w tym także Gdyni. Istotnym elementem wystawy regionu pomorskiego będzie część dotycząca branży morskiej i logistyki.

 

UCHWAŁA NR VI/83/15 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 6.

Interpelacje złożyli radni M. Król, M. Śrubarczyk-Cichowska i M. Bełbot.

 

Radny M. Bełbot odczytał interpelację dot. terminów konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami Gdyni: :”Gdynia posiada aspiracje, aby być nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców miastem, w którym najważniejsze decyzje 0podejmowane są przez władze z uwaglęnieniem głosu  mieszkańców. Przyjęcie Budżetu Obywatelskiego Gdyni i udział w nim gdynian pokazuje, że mieszkańcy rzeczywiście aktywnie podejmują się partycypowania w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w miejscu ich zamieszkania.  Niestety niepokój wzbudza praktyka ograniczająca możliwość zabrania przez mieszkańców głosu w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, polegająca na wyznaczaniu terminów ich konsultacji na dni powszednie, w godzinach od godz. 16:00. Powoduje to, iż wielu mieszkańców pragnących wziąć udział w debacie dotyczącej planów zagospodarowania ich najbliższej okolicy, ze względu na wczesną godzinę nie ma możliwości dotarcia na nią na czas – większość osób pracujących kończy pracę ok. godz. 16:00, w różnych częściach Trójmiasta i poza nim. W związku ze skierowaną do mnie przez skarżących się na wczesne godziny spotkań, podczas których omawiane są plany zagospodarowania i skargi, że utrudnia się tym samym udział w debatach oraz prośbami o interwencję, zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zobowiązanie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni do organizowania spotkań z mieszkańcami od godz. 17:00. Dotychczasowe doświadczenie pracy radnego pokazuje, że urzędnicy miejscy są w stanie uczestniczyć w pracach komisji Rady Miasta Gdyni (podczas spotkań są omawiane m. in. plany zagospodarowania), które często rozpoczynają się np. o godz. 17:00. Niezrozumiałym dla mnie pozostaje, dlaczego w związku z powyższym radni mieliby pozostawać w pozycji uprzywilejowanej względem mieszkańców Gdyni”.

 

Radna M. Śrubarczyk-Cichowska odczytała interpelację dot. planowanej budowy nowego dyskontu w Gdyni Cisowej: „Mieszkańcy zwracają się do mnie z pytaniem o planowaną inwestycję w postaci budowy nowego supermarketu jednej z sieciowych firm, przy ul. Chylońskiej 170 w Gdyni Cisowej. W związku  z tym zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

 1. Czy prawdą jest, iż prowadzona jest procedura wydania pozwolenia na budowę dla sklepu typu dyskont w omawianej lokalizacji?
 2. Jeśli tak, to na jakim etapie jest ta procedura?
 3. Czy rzeczywiście uważa Pan za zasadne wydanie pozwolenia na budowę dla tego typu obiektu w tej lokalizacji, w kontekście zarówno rozwiązań komunikacyjnych, jak i wpływu na okolicznych właścicieli małych sklepów?”

 

Radna M. Śrubarczyk-Cichowska poinformowała też o zagadnieniach poruszonych w swojej drugiej interpelacji, dot. efektów procesu estetyzacji miasta w odniesieniu do obiektów handlowych wolnostojących, czyli tzw. kiosków.

 

Radna M. Król odczytała interpelację dot. utworzenia Centralnego Rejestru Umów: „W ramach programu „Otwarty Gdańsk”, Urząd Miejski w Gdańsku ujawnia na swojej sronie internetowej rejestr różnych umów – od dostawy kwiatów dla magistratu po wysokość tegorocznych diet radnych miejskich i dzielnicowych.

Czy władze Gdyni przewidują podobne działania celem potwierdzenia zasady transparentności władzy i dostępu obywateli do informacji publicznej bez konieczności składania wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Utworzenie Centralnego Rejestru Umów na stronie internetowej miasta byłoby nie tylko potwierdzeniem fundamentalnej zasady bezwarunkowego prawa obywatela do informacji publicznej i kontroli władzy, a także uchroniłoby gminę przed kolejnymi procesami w sądach administracyjnych, które jak dotąd Gdynia przegrywa na korzyść mieszkańców. Nadmieniam, że kwestia jawności umów już dawno została rozstrzygnięta przez przyjętą linię orzecznictwa. NSA wielokrotnie w postępowaniach orzekał, iż dokumenty gminy są jawne, a wyłączenie ich jawności może nastąpić jedynie w drodze ustawy, np. ochrona danych osobowych czy obronność kraju.”

 

Przyp. prot.: wyżej cytowane  dokumenty załączone są do protokołu.

 

Ad 7.

Przekazano następujące informacje:

 

Radny M. Bełbot poinformował o terminie gdyńskiego Marszu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych, prosząc radnych o wzięcie w nim udziału. – W trakcie Marszu odbywać się będzie kwesta na rzecz ekshumacji ciał Żołnierzy Wyklętych – informował radny.

 

Przewodniczący RM poinformował o cyklu wystaw związanych z tematyką Żołnierzy Wyklętych.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski podziękował radnym za wzięcie udziału  uroczystościach związanych z 89. rocznicą urodzin Gdyni.

 

Przewodniczący RMG podziękował radnym za udział  w uroczystości nadania imienia Franciszki Cegielskiej szkole na Dąbrowie - Zachęcam do włączanie się do takich działań i inicjatyw (w związku z ustanowieniem przez radę roku 2015 rokiem Franciszki Cegielskiej – p.p.). Proszę o sygnały nt. takich uroczystości. Uzyskaną wiedzą będę się dzielił z radnymi.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował radnych o terminie szkolenia dot. prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych.

 

Przewodniczący RM poinformował ponadto o następujących kwestiach:

- odznaczeniu RMG medalem okolicznościowym z okazji 95-lecia utworzenia Biura Hydrograficznego;

- terminie uroczystości związanej z 25-leciem gdyńskiego samorządu – odbędzie się 26 maja b.r.

Odnośnie ostatniej informacji r. Z. Zmuda-Trzebiatowski oświadczył: - Zależy mi na tym, żeby wszyscy radni wzięli w niej udział, dlatego informuję o tym z takim wyprzedzeniem.

 

Ad 8.

Bogdan Krzyżankowski- Miasto za niezłe pieniądze zleca monitorowanie mediów pod kątem artykułów na tematy dot. gdyńskiego samorządu, w wyniku czego powstaje gazetka. Proszę o możliwość otrzymywania tych materiałów drogą elektroniczną przez zainteresowanych radnych.

 

Z. Zmuda-Trzebiatowski- monitorowana jest znacznie szersza tematyka. Ustalę, jak zapewnić dostęp do tych materiałów.

 

Ad 9.

Termin kolejnej sesji: 25 marca b.r.; godz. 12

 

Ad 10.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2015
Data udostępnienia informacji: 12.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2015 08:43 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.02.2015 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2015 09:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.02.2015 10:35 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.02.2015 10:29 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.02.2015 10:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska