Wzmocnienie fundamentów budynku VI LO w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Wzmocnienie fundamentów budynku VI LO w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Zbigniewa Parkę właściciela NOVOTECH Zbigniew Parka z siedzibą we Wrocławiu (53-021), ul. Wojciecha Korfantego 30, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 485 973,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15191/VI/14/U z dnia 10.06.2014r: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 5%.

Oferta nr 1 - Zbigniew Parka właściciel NOVOTECH Zbigniew Parka z siedzibą we Wrocławiu
(53-021), ul. Wojciecha Korfantego 30:
1. cena brutto: - 485 973,00 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,50 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Zbigniewa Parkę właściciela NOVOTECH Zbigniew Parka z siedzibą we Wrocławiu (53-021), ul. Wojciecha Korfantego 30, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 1) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.07.2014
Data udostępnienia informacji: 09.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:25 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
09.07.2014 10:48 Dodanie informacji Anna Stankiewicz