Wynik postępowania na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

W dniu 21 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Gdyni zaakceptował wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 euro. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze wybrana została oferta firmy Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy pl. Lotników 3. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (7,5 pkt) spośród zgłoszonych ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert następujących firm:

- Biuro Podróży Britas Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, pl. Lotników 3
- Pagart Tour Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 46
- Top-Podróże Ewa Koś, z siedzibą w Szczecinie, pl. Zwycięstwa 1
- MCI Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 2
- ATA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Kisielewskiego 4
- Rainbow Tours S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270
- Grupa Travel Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 10

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

1. Oferta firmy Biuro Podróży Britas Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 6 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 1,44 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0,04 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,01 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,01 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 7,5 pkt

2. Oferta firmy Pagart Tour Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 6 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0,36 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0,02 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,05 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 6,43 pkt


3. Oferta firmy Top-Podróże Ewa Koś
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 6 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0,02 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,01 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,01 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 6,04 pkt

4. Oferta firmy MCI Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 4,8 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 4,8 pkt

5. Oferta firmy ATA Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 4,2 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 4,2 pkt

6. Oferta firmy Rainbow Tours S.A.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 3,6 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 3,6 pkt

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono Wykonawcę Grupa Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 10, a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Zgodnie z ust. 6.1.1 Rozdziału 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu było wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi polegające na sprzedaży biletów lotniczych w komunikacji zagranicznej i krajowej, biletów promowych w komunikacji zagranicznej oraz biletów autokarowych, o wartości co najmniej 180 000 zł brutto. W celu wykazania spełnienia wymaganego warunku, Wykonawca winien złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Z przedstawionych przez Wykonawcę referencji firm Nordea Bank Polska S.A. oraz Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. wynikało, że wykonane na rzecz tych firm usługi dotyczyły jedynie biletów lotniczych. Ponadto z dokumentów nie wynikało, czy dotyczyły one wykonania jednej kompleksowej usługi czy też większej ilości zamówień.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z załączeniem odpowiednich zaświadczeń do dnia 10 stycznia 2014 r. Przekazane w odpowiedzi referencje firm Mercor S.A, Fenix Accommodation Sp. z o.o. Sp. k. oraz Nordea Bank Polska S.A. również nie potwierdziły, że Grupa Travel Sp. z o.o. świadczy bądź świadczyła na rzecz tych firm usługi polegające na sprzedaży biletów lotniczych zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej, biletów promowych w komunikacji zagranicznej oraz biletów autokarowych w komunikacji zagranicznej, dla każdej z tych firm w ramach jednej umowy lub zamówienia. W związku z tym Wykonawcę należało wykluczyć, a jego ofertę uznać za odrzuconą. Sześć pozostałych ofert nie podlegało odrzuceniu i spełniło warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. Informujemy, że umowa na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze może zostać zawarta od dnia 28.01.2014.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 22.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2014 14:55 Korekta Monika Pawlińska
22.01.2014 14:53 Dodanie informacji Monika Pawlińska