Usługa telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla UMG

                Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  207 tyś euro na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawa sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni  
Zarządzeniem 16476/2014/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 października 2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługi telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni i wybór oferty złożonej przez firmę Orange Polska SA Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, która spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Z uwagi na błąd w obliczeniu ceny,  Zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 odrzucił ofertę firmy Polkomtel Sp. z o.o.
 
Pozostałą Ofertę oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto 80%, parametry techniczne urządzeń 20%
 
Oferta nr 1- Orange Polska SA - ul. Nowolipie 30, 80-172 Warszawa:
1. cena brutto :                                     - 72,70 pkt
2. parametry techniczne urządzeń          - 14,21 pkt
RAZEM: 86,91 pkt
 
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 14.10.2014
Data udostępnienia informacji: 04.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2014 11:50 Dodanie informacji Joanna Lompert