Usługa telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu

    Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  207 tyś euro na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawa sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni  
 
Zarządzeniem 16716/2014/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 listopada 2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługi telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni i wybór oferty złożonej przez firmę Polkomtel Sp z o.o. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa, która spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto 80%, parametry techniczne urządzeń 20%
 
Oferta nr 1- Orange Polska SA - ul. Nowolipie 30, 80-172 Warszawa:
1. cena brutto :                                     - 72,70 pkt
2. parametry techniczne urządzeń          - 14,21 pkt
RAZEM: 86,91 pkt
 
Oferta nr 2 - Polkomtel Sp z o.o. - ul. Postepu 3, 02-676 warszawa,
1. cena brutto :                                     - 80 pkt
2. parametry techniczne urządzeń          - 14,94 pkt
RAZEM: 94,94 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez firmę Polkomtel Sp z o.o. , która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 07.11.2014
Data udostępnienia informacji: 07.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2014 14:08 Dodanie informacji Joanna Lompert