ul. Kartuska w Gdyni - wydzielenie geodezyjne pasa drogowego

ot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości pod inwestycję pn. Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdyni na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową  i przebudową infrastruktury technicznej drogi, na podstawie Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Prezydent  Miasta  Gdyni  Zarządzeniem  Nr 14532/14/VI/U  z  dnia  15.04.2014 r.  zatwierdził  wynik
postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości
poniżej   207 000  euro  na  wykonanie  podziału   geodezyjnego   nieruchomości   dla   inwestycji   pn:
„Rozbudowa   ul.  Kartuskiej   w   Gdyni   na   odcinku   od   ul.  Chylońskiej  do  ul.  Jaskółczej  wraz  
z  budową  ścieżki rowerowej  oraz  budową i  przebudową  infrastruktury  technicznej  drogi” i wybór
oferty  nr  2  z  ceną  ryczałtową  brutto:  55 350,00 zł.  złożonej   przez   Zakład  Usług  Inżynierskich
„APEKS” Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286  Gdańsk.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
1)  MK-GEO Usługi Geodezyjne Maciej Kowalski, ul. Bałuckiego 19/9, 82-300 Elbląg,
     na kwotę brutto: 36 162,00 zł.
2)  Zakład Usług Inżynierskich „Apeks” Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk,
     na kwotę brutto: 55 350,00 zł.
3)  Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska Andrzej Drzazga S.C.,
     ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia,
     na kwotę brutto: 59 500,00 zł.
4)  GEONET Tomasz Kowalski, ul. Piecewska 28b/21, 80-288 Gdańsk,
      na kwotę brutto: 91 311,00 zł.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14140/14/VI/U z dnia 18 marca 2014 r.: cena oferty brutto 100 %.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odrzucono ofertę nr 1 firmy MK-GEO Usługi Geodezyjne Maciej Kowalski, gdyż nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.  
Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Usług Inżynierskich „APEKS”,  ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, która spełnia wszystkie, wymagane przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę.

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra _Cichoń
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Cichoń
Data wytworzenia informacji: 25.04.2014
Data udostępnienia informacji: 25.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2014 13:45 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń