Udzielenie zamówienia w postępowaniu na dostawę prasy i czasopism specjalistycznych w 2015 r.

OGŁOSZENIE

 

o wyniku postępowania

 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RUCH S.A.”, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa - Biuro Kolportażu i Prenumeraty o wartości 115.893,32 zł brutto.

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto (waga 100 %).

 

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty:

  1. GARMOND PRESS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54 - wartość oferty brutto: 132.158,96 zł.
  2. RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa - Biuro Kolportażu i Prenumeraty – wartość oferty brutto: 115.893,32 zł.

 

Wynik niniejszego postępowania zatwierdził Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 16741/14/VI/S z dnia 12.11.2014 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Treść ogłoszenia podpisana przez Dyrektora UMG dostępna tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2014
Data udostępnienia informacji: 14.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2014 11:42 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska