Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą

W dniu 12.02.2014 Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 13784/14/VI/P zaakceptował wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni. W ww. postępowaniu wybrana została oferta firmy Usługi Hotelarskie - Pokoje Gościnne „KUBUŚ" Bożena Krawczyk z siedzibą przy ul. B.Chrobrego 8, 84-360 Łeba, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, który stanowi, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firma ta zaproponowała najniższą cenę - 88 504 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert następujących firm:
1) Biuro Turystyczno-Handlowe „EID-POL" Ewa Konarzewska Dariusz Konarzewski s.c. z siedzibą przy ul. Kowalskiej 7/1, 80-846 Gdańsk - cena oferty brutto: 138 051 zł
2) HAZD Zdzisław Hamerski z siedzibą przy ul. Morskiej 106/24, 81-216 Gdynia - cena oferty brutto: 141 695,95 zł
3) Usługi Hotelarskie - Pokoje Gościnne „KUBUŚ" Bożena Krawczyk z siedzibą przy ul. B.Chrobrego 8, 84-360 Łeba - cena oferty brutto: 88 504 zł
4) Euro-Tours Transport Tomasz Prądzyński, Mariusz Zwoliński s.c. z siedzibą przy Al. 3 Maja 7, 76-200 Słupsk - cena oferty brutto: 123 642,50 zł
5) M.P.A. Poland Andrzej Driwa z siedzibą przy ul. Szczodrej 9, 80-283 Gdańsk - cena oferty brutto: 123 594 zł

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP wykluczono wykonawców HAZD Zdzisław Hamerski ul. Morska 106/24 Gdynia oraz Biuro Turystyczno-Handlowe „EID-POL" Ewa Konarzewska Dariusz Konarzewski s.c. ul. Kowalska 7/1 Gdańsk, a ich oferty uznano za odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.

Zgodnie z pkt. 9.1.2 Rozdziału 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu było wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każda. W celu wykazania spełnienia wymaganego warunku, Wykonawca winien złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie. Z przedstawionych przez wykonawcę HAZD Zdzisław Hamerski referencji firmy Baltic Gateway Poland nie wynikało, że usługi wykonane na rzeczy tej firmy dotyczyły w każdym z trzech przedstawionych przypadków wykonania jednej kompleksowej usługi. Wykonawca w wykazie taboru samochodowego w ofercie zadeklarował, że zamierza korzystać z zasobów innego podmiotu, jednakże nie załączył wymaganego Zobowiązania Podmiotu oraz dokumentów niezbędnych w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia ww. kwestii i uzupełnienia brakujących dokumentów, a także na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do wszystkich Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni.
Przekazane w odpowiedzi wyjaśnienia nie wyjaśniły wątpliwości, ponadto Wykonawca nie przesłał w wymaganym terminie brakujących dokumentów oraz nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy PZP został wykluczony, a jego oferta odrzucona.

Drugi Wykonawca Biuro Turystyczno-Handlowe EID-POL Ewa Konarzewska Dariusz Konarzewski s.c. przedstawił referencje Urzędu Gminy Kolbudy, z których nie wynikało, że usługi wykonane na rzecz tego podmiotu dotyczyły wykonania jednej kompleksowej usługi. Ponadto referencje wystawione przez Klub Turystyki Górskiej „Wierchy" Oddziału PTTK MW przy Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera" potwierdziły jedynie fakt odbycia profesjonalnie przygotowanych wycieczek, a nie realizację na rzecz zleceniodawcy konkretnej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia ww. kwestii oraz uzupełnienia brakujących dokumentów. Przekazane w odpowiedzi wyjaśnienia nie wyjaśniły wątpliwości, ponadto Wykonawca nie przesłał w wymaganym terminie brakujących dokumentów oraz nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy PZP Wykonawca Biuro Turystyczno-Handlowe EID-POL Ewa Konarzewska Dariusz Konarzewski s.c. został wykluczony, a jego oferta odrzucona.
Trzy pozostałe oferty spełniły warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, że umowa na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni może zostać zawarta od dnia 20.02.2014 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2014
Data udostępnienia informacji: 13.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2014 13:28 Dodanie informacji Monika Pawlińska