Świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowego kongresu pn. 50th ISOCARP International Planning Congress

W dniu 05.08.2014 Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 15752/14/VI/P zaakceptował wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowego kongresu pn. 50th ISOCARP International Planning Congress - Urban Transformations - Cities and Water w dniach 18-26.09.2014 w Gdyni.
W ww. postępowaniu wybrana została oferta firmy BanGlob sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Norwida 4c, 81-434 Gdynia zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, który stanowi, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Firma ta zaproponowała najniższą cenę - 211 371 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty następujących firm:
1) Villa Uphagena sp. z o.o., ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
2) BanGlob sp. z o.o., ul. Norwida 4c, 81-434 Gdynia

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) wykluczono wykonawcę Villa Uphagena sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.

Zgodnie z pkt. 10.1.2 Rozdziału 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu było przedłożenie aktualnej koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) związanej z organizacją przyjęć w dowolnym miejscu oraz zgodnie z pkt. 10.1.4. wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej trzy usługi cateringowe każdorazowo dla co najmniej 500 osób, każda z tych usług o wartości co najmniej 65 000 zł brutto; w celu wykazania spełnienia wymaganego warunku, Wykonawca winien był złożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ich wartości, liczby uczestników, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawca przedłożył Zezwolenie nr II-211/122/B-11 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia wyłącznie w miejscu sprzedaży, czyli w Restauracji „Villa Uphagena" zlokalizowanej przy ul. Uphagena 23 w Gdańsku.

Przedstawione przez Wykonawcę referencje Stowarzyszenia Polskich Filmowców (dot. pkt. 5 tabeli w zał. nr 3 do oferty) dotyczyły usług wykonanych więcej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, co jest niezgodne z pkt. 10.1.4 SIWZ, przy czym kwota wymieniona w tabeli (15 000 zł) była niższa niż wymagana minimalna wartość usługi. Natomiast w przypadku usług wykonanych na rzecz firmy Intel (dot. pkt. 1 tabeli w zał. nr 3 do oferty), na rzecz Konfederacji Lewiatan (pkt. 3 tabeli w zał. nr 3 do oferty) oraz na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (pkt. 4 tabeli w zał. nr 3 do oferty) nie przedłożono dowodów, że usługi zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, jednakże Wykonawca nie przesłał ich w wymaganym terminie. Tym samym Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP został wykluczony z postępowania, a na podstawie art. 24 ust. 4 jego oferta została odrzucona. Oferta firmy BanGlob sp. z o.o. spełniła warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, że umowa na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowego kongresu pn. 50th ISOCARP International Planning Congress - Urban Transformations - Cities and Water w dniach 18-26.09.2014 w Gdyni może zostać zawarta od dnia 18.08.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 04.08.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 14:16 Dodanie informacji Monika Pawlińska