Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą technicznąlogo

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16116/14/VI/U z 09.09.2014r: cena oferty brutto 96 %, okres udzielonej gwarancji 4%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 1 586 065,98 zł 9,60 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 9,72 pkt
Oferta nr 2 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
1. cena brutto: - 1 965 988,91 zł 7,30 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 7,42 pkt
Oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków
1. cena brutto: - 2 044 590,57 zł 6,83 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 6,95 pkt
Oferta nr 4 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto: - 2 091 748,71 6,54 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 6,66 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 13:59 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
30.10.2014 11:41 Dodanie informacji Anna Stankiewicz