Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.10.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 01.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pawła Zdanowskiego, właściciela firmy Budownictwo Drogowo - Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, 80-180 Gdańsk, z ceną ryczałtową 1 398 790,45 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16017/14/VI/U z 02.09.2014r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Paweł Zdanowski, właściciel firmy Budownictwo Drogowo - Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, 80-180 Gdańsk:
1. cena brutto: - 1 398 790,45 - 9,30 pkt
2. okres wykonania - 33 tygodnie - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pawła Zdanowskiego, właściciela firmy Budownictwo Drogowo - Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, 80-180 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.10.2014
Data udostępnienia informacji: 09.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 15:46 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
09.10.2014 10:10 publikacja Dominika Wojtunik
09.10.2014 10:00 Dodanie informacji Dominika Wojtunik