Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania
          p.n: „Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni".

                   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 08.01.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: " Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 01 złożonej przez Pana Pawła Zdanowskiego, właściciela firmy Budownictwo Drogowo-Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, z siedzibą w Gdańsku (80-180), prowadzącego działalność gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12948/13/VI/U z dnia 03.12.2013r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 5%:

Oferta nr 1 - Budownictwo Drogowo-Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, 80-180 Gdańsk:
1. cena brutto - 276 952,95                        9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,15 pkt
                                                        RAZEM 9,65 pkt


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.01.2014
Data udostępnienia informacji: 29.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:25 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
29.01.2014 17:08 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
29.01.2014 16:55 edycja ogłoszenia Anna Stankiewicz