Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16329/14/VI/U z dnia 30.09.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.09.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, z ceną ryczałtową 69 886,14 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16177/14/VI/U z dnia 16.09.2014r: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 69 886,14 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, która zaoferowała najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których owa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.10.2014
Data udostępnienia informacji: 03.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2014 10:35 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
03.10.2014 10:31 Dodanie informacji Anna Stankiewicz