Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16328/14/VI/U z dnia 30.09.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.09.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni" i wybór oferty nr 1 złożonej przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), z ceną ryczałtową 3 656 596,73 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15838/14/VI/U z 13.08.2014r: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto: - 3 656 596,73 - 9,20 pkt
2. okres wykonania - 39 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,09 pkt
RAZEM 9,79 pkt

Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto: - 3 861 582,59 - 8,68 pkt
2. okres wykonania - 44 tygodni - 0,25 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy - 0,21 pkt
RAZEM 9,14 pkt

Oferta nr 3 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 4 219 098,13 - 7,78 pkt
2. okres wykonania - 50 tygodni - 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,09 pkt
RAZEM 7,87 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.10.2014
Data udostępnienia informacji: 03.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2014 10:24 Dodanie informacji Anna Stankiewicz