Przebudowa ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infr. tech. oraz budowa kan. deszcz. i sanit. z przyłączami w ul. Redłowskiej i Kopernika

                                                              OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika" i wybór oferty nr 3 złożonej przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10 z siedziba w Pruszkowie (05-800) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr 0000054588 z ceną ryczałtową 4 646 896,20 zł brutto.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14530/14/VI/U z 15.04.2014r: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT M Mielewczyk
ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia-lider;
2. WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk-partner:
1. cena brutto: - 5 377 560,00 8,01 pkt
2. okres wykonania - 25 tygodni 0,24 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,31 pkt

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.
ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto: - 4 793 310,00 9,20 pkt
2. okres wykonania - 23 tygodnie 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,56 pkt

 

Oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków:

1. cena brutto: - 4 646 896,20 9,50 pkt
2. okres wykonania - 24 tygodnie 0,27 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 9,77 pkt

Oferta nr 4 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:


1. cena brutto: - 5 345 428,53 8,08 pkt
2. okres wykonania - 27 tygodni 0,18 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,32 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewiska 10 z siedziba w Pruszkowie (05-800), która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 18.06.2014
Data udostępnienia informacji: 18.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:18 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
18.06.2014 11:46 Korekta Anna Stankiewicz
18.06.2014 11:44 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz