Przebudowa ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infr. tech. oraz budowa kan. deszcz. i sanit. z przył. w ul. Redłowskiej i Kopernika-nadzór inwestorski


                                                             OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr 0000156859 z ceną ryczałtową 43 542,00 zł brutto.

Z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, na podstawie art.24 ust.2 pkt 4) wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia nie złożył wymaganego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Na podstawie art. art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego, tj. ofertę nr 1 uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14735/14/VI/U z dnia 06.05.2014r: cena oferty brutto 100 %.Oferta nr 2 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B,
81-537 Gdynia:
cena brutto: 43 542,00 zł brutto

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
cena brutto: 46 678,50 zł brutto


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, która zaoferował najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 18.06.2014
Data udostępnienia informacji: 18.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:51 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
18.06.2014 11:46 Korekta Anna Stankiewicz
18.06.2014 11:42 Korekta Anna Stankiewicz
18.06.2014 11:41 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz