Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15876/14/VI/U z dnia 19.08.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo - Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową 100 122,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15516/14/VI/U z dnia 15.07.2014r: cena oferty brutto - 95%, okres udzielonej gwarancji - 5%.

Oferta nr 1 - Tomasz Kopacz, PROTEL Firma Usługowo - Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: 100 122,00 zł - 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji: 55 m-cy - 0,50 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 2 - Krelbud Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: 101 967,00 zł -  9,33 pkt
2. okres udzielonej gwarancji: 60 m-cy - 0,50 pkt
RAZEM 9,83 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Tomasza Kopacza, PROTEL Firma Usługowo - Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 21.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2014 12:42 publikacja Dominika Wojtunik
21.08.2014 12:38 Dodanie informacji Dominika Wojtunik