Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.06.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, z ceną ryczałtową 26 568,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14653/14/VI/U z dnia 28.04.2014r: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 1 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia - cena brutto: 26 568,00 zł brutto, jest ofertą najkorzystniejszą z najniższą ceną.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których owa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.07.2014
Data udostępnienia informacji: 03.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:49 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
31.03.2016 13:48 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
03.07.2014 12:00 korekta daty Dominika Wojtunik
03.07.2014 11:53 publikacja Dominika Wojtunik
03.07.2014 11:52 publikacja Dominika Wojtunik
02.07.2014 15:27 Dodanie informacji Dominika Wojtunik