Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.06.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Krelbud Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr 0000140504, z ceną ryczałtową 454 933,02 zł brutto.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez Pana Mariusza Błaszkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz, ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, wpisaną do CEIDG, NIP 956-207-63-03, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14610/14/VI/U z dnia 22.04.2014 r.: cena oferty brutto - 92%, okres wykonania - 5%, okres udzielonej gwarancji - 3%.
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto: 857 501,62 zł 1,06 pkt
2. okres wykonania: 50 dni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 48 m-cy 0,09 pkt
RAZEM 1,65 pkt
Oferta nr 3 - Krelbud Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: 454 933,02 zł 9,20 pkt
2. okres wykonania: 75 dni 0,13 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 60 m-cy 0,30 pkt
RAZEM 9,63 pkt
Oferta nr 4 - Tomasz Kopacz, PROTEL Firma Usługowo - Produkcyjna Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: 479 700,00 zł 8,70 pkt
2. okres wykonania: 60 dni 0,35 pkt
3. okres udzielonej gwarancji: 55 m-cy 0,30 pkt
RAZEM 9,35 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Krelbud Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84 240 Reda, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.07.2014
Data udostępnienia informacji: 03.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:31 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
31.03.2016 12:31 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
03.07.2014 12:01 korekta daty Dominika Wojtunik
03.07.2014 11:53 publikacja Dominika Wojtunik
02.07.2014 15:25 Dodanie informacji Dominika Wojtunik