Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, z ceną ryczałtową 249 995,23 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę - Edwarda Pastułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 7 SIWZ podał wymagany termin zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych dla części A, B i C przedmiotu zamówienia do dnia 17 grudnia 2014 r. oraz zgłoszenie gotowości do odbioru do dnia 14 stycznia 2015 r. oraz odtworzenie nawierzchni trawiastych dla części A, B i C przedmiotu zamówienia do dnia 15 maja 2015 r. łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru odtworzonych nawierzchni. Wykonawca - Edward Pastuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, podał w pkt 2 Formularza oferty, iż w wymaganym terminie nie może wykonać zamówienia.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16331/14/VI/U z 30.09.2014r: cena oferty brutto 97 %, okres udzielonej gwarancji 3%:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto: - 248 470,51 zł -  9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy - 0,00 pkt
RAZEM 9,70 pkt
Oferta nr 3 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: - 249 995,23 zł -  9,64 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 9,94 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2014 09:56 Dodanie informacji Dominika Wojtunik