Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, z ceną ryczałtową brutto 287 584,95 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16325/14/VI/U z 30.09.2014r: cena oferty brutto 97 %, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto: - 287 584,95 zł  - 9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,30 pkt
RAZEM 10,00 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2014 09:52 Dodanie informacji Dominika Wojtunik