Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16768/14/VI/U z dnia 12.11.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Pana Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 14 800,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 z ceną brutto 5 900,00 zł, złożoną przez Pana Marka Kalickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, ul. Tatrzańska 11B/44, 80-331 Gdańsk, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Pozostałe oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16459/14/VI/U z dnia 14.10.2014r: cena oferty brutto - 100%.
Oferta nr 2 - Ryszard Gad, RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16,
81-261 Gdynia: cena brutto: 14 800,00 zł
Oferta nr 3 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia: cena brutto: 19 680,00 zł
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Ryszarda Gada, RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia. Jest to oferta z najniższą ceną.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2014
Data udostępnienia informacji: 17.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2014 10:52 link do ogł o zam Dominika Wojtunik
17.11.2014 10:49 Dodanie informacji Dominika Wojtunik