Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16767/14/VI/U z dnia 12.11.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul Buraczanej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową brutto 487 471,88 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę - Edwarda Pastułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, ul. Kaszubska 36, 81-198 Pierwoszyno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 19 SIWZ podał opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. Zgodnie z pkt 19.1 Ad.b) SIWZ, okres wykonania zadania należy podać w dniach kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca - Edward Pastuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma MAXTEL Edward Pastuła, podał w pkt 2 Formularza oferty termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2015 r., co uniemożliwiło Zamawiającemu porównianie tej oferty z pozostałymi ofertami złożonymi w niniejszym postępowaniu.
Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16403/14/VI/U z 07.10.2014r: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%.
Oferta nr 1 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 773 670,00 zł - 3,92 pkt
2. okres wykonania - 180 dni kalendarzowych - 0,03 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 4,15 pkt
Oferta nr 3 - Tomasz Kopacz, Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 487 471,88 zł - 9,50 pkt
2. okres wykonania - 150 dni kalendarzowych - 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy - 0,20 pkt
RAZEM 10,00 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Tomasza Kopacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2014
Data udostępnienia informacji: 17.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2014 10:45 Dodanie informacji Dominika Wojtunik