Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul.Okrzei,ul.Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za Tesco a ul.Rumską oraz ul.Unruga w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za Tesco a ul. Rumską oraz ul. Unruga w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.09.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.09.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za „Tesco" a ul. Rumską oraz ul. Unruga w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ryczałtową 265 680,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16016/14/VI/U z dnia 02.09.2014 r.: cena oferty brutto - 93%, okres wykonania - 5%, okres udzielonej gwarancji - 2%.

Oferta nr 1 - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto: - 265 680,00 9,30 pkt
2. okres wykonania - 70 dni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 10,00 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Usługową PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.09.2014
Data udostępnienia informacji: 26.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2014 13:02 link do ogł o zam Dominika Wojtunik
26.09.2014 12:53 tytuł Dominika Wojtunik