Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 144/14/VII/R z dn. 5 grudnia 2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na „dostawę worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” oraz wybrał ofertę, którą przedstawiła firma SIPEKO Sp. z o.o., Makowisko 162, 37-500 Jarosław, KRS 000216149. Ofertę oceniono na podstawie kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16804/14/VI/2014 z dn. 18 listopada 2014 r.: cena oferty brutto 80%, termin wykonania 20%.

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożono jedną ofertę:

Oferta nr

Wykonawca

Cena

Punktacja

Uwagi

1

SIPEKO Sp. z o.o. Makowisko 162 37-500 Jarosław

207 963,48 zł brutto

10 punktów

oferta spełnia wymogi SIWZ

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Adam _Majewski
Ostatnio zmodyfikował: Adam _Majewski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2014
Data udostępnienia informacji: 08.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2014 08:48 Dodanie informacji Adam _Majewski