Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego MN.271.16.2014

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejskie produkty turystyczne: część 1 - szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realizacją przedstawionych działań

Zarządzeniem nr 14509/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2014 r. zaakceptowany został  wynik  postępowania o zamówienie publiczne w sprawie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejskie produkty turystyczne: część 1 - szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realizacją przedstawionych działań w latach 2014  – 2015.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 28.03.2014 roku na godzinę 11:00. W tym terminie złożono 2 oferty - każda na część 1 i 2. W dniu 28.03.2014 roku o godzinie 12:00 odbyło się publiczne otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego.  Obie oferty zostały uznane za ważne i spełniające wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zostały złożone następujące oferty cenowe brutto: 

Lp.

Nazwa oferentaCeny brutto oferty
1.Oldskul Media Tomasz Zaborowicz
ul. Polna 28L
05-505 Gabryelin  
część 1 -74 046,00 zł brutto
część 2 - 75 030,00 zł brutto
2.Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia 
część 1 - 222 630,00 zł brutto
część 2 - 295 200,00 zł brutto 
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
część 1
- cena oferty brutto (waga 50 %)
- atrakcyjność planowanych działań ujętych w koncepcji działań promujących miejski produkt turystyczny – szlak Legendy Morskiej Gdyni (waga kryterium 50 %)
cześć 2
- cena oferty brutto (waga 50 %)
- atrakcyjność planowanych działań ujętych w koncepcji działań promujących miejski produkt turystyczny – Gdyński Szlak Modernizmu  (waga kryterium 50 %).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zarówno w przypadku części 1 jak i części 2, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

Część 1

Lp.

Nazwa oferentaCenaAtrakcyjność planowanych działań ujętych w koncepcji działań promujących miejski  produkt turystyczny – część 1 szlak Legendy Morskiej GdyniŁączna punktacja oceny ofert
1. Oldskul MediaTomasz Zaborowiczul. Polna 28L05-505 Gabryelin 5 pkt0,83 pkt5,83 pkt
2.Agencja Rozwoju Gdyni
sp. z o.o.Al. Zwycięstwa 96/9881-451 Gdynia
1,66 pkt4,66 pkt6,32 pkt
 
Część 2

Lp.

Nazwa oferentaCenaAtrakcyjność planowanych działań ujętych w koncepcji działań promujących miejski  produkt turystyczny – część 2 Gdyński Szlak ModernizmuŁączna punktacja oceny ofert
1. Oldskul MediaTomasz Zaborowiczul. Polna 28L05-505 Gabryelin 5 pkt0,75 pkt5,75 pkt
2.Agencja Rozwoju Gdyni
sp. z o.o.Al. Zwycięstwa 96/9881-451 Gdynia
1,27 pkt4,5 pkt5,77 pkt
 Zarządzeniem nr 14509/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2014 r. zaakceptowany został wynik postępowania. Zatwierdzony został wybór wykonawcy: 
- dla części 1 – Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-451 przy Al. Zwycięstwa 96/98, która uzyskała najwięcej punktów,
- dla części 2 - Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-451 przy Al. Zwycięstwa 96/98, która uzyskała najwięcej punktów.                                                                                             

Umowy z w/w wykonawcą mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2014
Data udostępnienia informacji: 17.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2014 14:43 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska
17.04.2014 14:38 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska
17.04.2014 14:34 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska
17.04.2014 14:30 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska
17.04.2014 14:25 Dodanie informacji Agnieszka Krasińska