Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 65 mln zł

   
 
EZP nr MN.271.84.2014                                                                            Gdynia, 26.11.2014 r.
                                                                           
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy iż  Zarządzeniem nr 29./14/VII/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.11.2014 r., Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.84.2014 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wybór oferty nr 2 złożonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni, ul. Śląska 23/25, 81-319 Gdynia, z ceną brutto: 15.749.545,54 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena = prowizja + odsetki w okresie kredytowania
Marża
Prowizja
 
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku
ul. Kowalska 10
80-846 Gdańsk
16.163.099,77 zł
0,73%
0,35%
2.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
II Pomorskie Centrum Korporacyjne
w Gdyni
ul. Śląska 23/25
81-319 Gdynia
15.749.545,54 zł
0,62%
0,50%
 
3.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
XVII Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul. Kielecka 2
81-301 Gdynia
15.782.261,85 zł
 
0,69%
0,05%
 
Oferty oceniono według kryterium: cena brutto oferty - 100%. Najkorzystniejszą była oferta nr 2:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni
ul. Śląska 23/25, 81-319 Gdynia
Jest to oferta z najniższą ceną. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), że zawarcie umowy na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nastąpi w terminie od dnia 08.12.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 25.11.2014
Data udostępnienia informacji: 26.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2014 15:39 Dodanie informacji Barbara Iwaniak