ogłoszenie o wynikach postępowania na robotę budowlaną wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku w zakresie wymiany parapetów zewnętrznych

OGŁOSZENIE WYNIKU
 
Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15640/2014/VI/S z dnia 22.07.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 17.07.2014 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186.000 Euro na robotę budowlaną, wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku w zakresie wymiany parapetów zewnętrznych.
Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty:
1. Mako Sp. z o. o.  z siedzibą: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, cena: 285 271,65 zł brutto
2. P.P.H.U. „MARBUD" -  Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą: 81-206 Gdynia,
    ul. Morska 147, cena: 231 445,77 zł brutto
 
Obaj Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu.
Oferty oceniano według kryterium jakie zostało przyjęte: cena oferty brutto- waga 100%
 
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
P.P.H.U. „MARBUD" -  Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą: 81-206 Gdynia,
ul. Morska 147, cena: 231 445,77 zł brutto
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie minimalnego terminu wynoszącego 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 22.07.2014
Data udostępnienia informacji: 24.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2014 14:14 Dodanie informacji Joanna Lompert