Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB Miasta Gdyni do wymagań rozp. MAiC z dn.29.11.13r. zmieniającego rozp. w sprawie EGiB

 „Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

 

   MK.271.5.2014                                                                                               Gdynia, dnia 2014-05-21 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

                                                                              

 

                                                     
o wartości poniżej 207.000 euro na wybór wykonawcy na usługę: „Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2013 r., nr 97761-2014.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14891/14/VI/M z dnia 20 maja 2014 r. w którym Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro, zarejestrowanego w ewidencji zamówień publicznych pod nr MN.271.44.2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2014 r., nr 97761-2014. przeprowadzonego w dniu 15.05.2014 r. na wybór wykonawcy usługi: „Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków”
oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto w wysokości: 250.000,00 za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma: BMT com Sp. z o.o. ul. Kościerska 7, 80-328, Gdańsk, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie powyższego zadania.

 

Ważną ofertę złożyła firma:

BMT com Sp. z o.o.

80-328, Gdańsk ul. Kościerska 7

na kwotę 250.000,00 zł.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 21.05.2014
Data udostępnienia informacji: 21.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2014 09:34 Dodanie informacji Renata Plichta