Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni – Chwarznie-robota budowlana


UIR.271.1.4.2014.AS


                                                     OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej
pn: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14826/14/VI/U z dnia 13.05.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.05.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie" i wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 1 574 240,99 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14336/14/VI/U z dnia 01.04.2014r: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 5%:

Oferta nr 1 - Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:

1. cena brutto: - 1 574 240,99 9,00 pkt
2. okres wykonania - 20 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,35 pkt
RAZEM 9,85 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2014
Data udostępnienia informacji: 16.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:36 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
16.05.2014 11:41 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz