Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni – Chwarznie-nadzór inwestorski


UIR.271.1.6.2014 AS


                                                               OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni NR 14827/14/VI/U z dnia 13.05.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.05.2014r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie" oraz wybór oferty nr 1 z ceną ryczałtową brutto: 39 360,00 zł Pana Ryszarda Gada, właściciela firmy R.G Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad z siedzibą w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16, działającego na podstawie wpisu do CEIDG.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14423/14/VI/U z dnia 08.04.2014r: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 1 - Ryszard Gad, właściciel firmy R.G Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad z siedzibą w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16:
cena brutto: 39 360,00 zł brutto

Oferta nr 2 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 48 708,00 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Ryszarda Gada, właściciela firmy R.G Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad z siedzibą w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16, który zaoferował najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2014
Data udostępnienia informacji: 16.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:54 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
16.05.2014 11:43 dodanie ogłoszenia Anna Stankiewicz