Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej oraz Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej
pn: „1) Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej,
2) Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.07.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „1) Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej, 2) Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego" i wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 354 171,38 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14973/VI/U z dn. 27.05.2014r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto w zł - 354 171,38 - 9,30 pkt
2. okres wykonania - 5 tygodni - 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy - 0 pkt
RAZEM 9,80 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94.ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.07.2014
Data udostępnienia informacji: 17.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:23 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
17.07.2014 12:59 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.07.2014 12:56 Dodanie informacji Dominika Wojtunik