Budowa urządzeń kan. sanit. z przyłączami do posesji w ul: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn:

„Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15707/14/VI/U z dnia 29.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, z ceną ryczałtową 1 189 410,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15309/14/VI/U z dnia 24 czerwca 2014 r.: cena oferty brutto - 95%, okres udzielonej gwarancji - 5%.
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto: 1 189 410,00 zł - 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji: 37 m-cy - 0,15 pkt
RAZEM 9,65 pkt
Oferta nr 2 - Ryszard Marcinkiewicz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto: 1 969 463,54 zł - 3,27 pkt
2. okres udzielonej gwarancji: 37 m-cy - 0,15 pkt
RAZEM 3,42 pkt
Oferta nr 3 - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7, 81-587 Gdynia:
1. cena brutto: 1 338 899,34 zł - 8,30 pkt
2. okres udzielonej gwarancji: 49 m-cy - 0,35 pkt
RAZEM 8,65 pkt
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 31.07.2014
Data udostępnienia informacji: 31.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:18 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
31.07.2014 16:04 publikacja Dominika Wojtunik
31.07.2014 14:43 tytuł Dominika Wojtunik