Budowa urz.kan.sanit.z przył.do posesji w ul.:Płk.Dąbka,Łowickiej,Gradowej,Tęczowej, Śnieżnej,Gierdziejewskiego,Dulina w Gdyni-nadzór inw.

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.:

„Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15708/14/VI/U z dnia 29.07.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni" oraz wybór oferty nr 3 złożonej przez Pana Andrzeja Światka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, ul. Wiejska 27, 84-240 Reda, z ceną ryczałtową 19 483,20 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę - Pana Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Pozostałe oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15403/14/VI/U z dnia 01.07.2014 r.: cena oferty brutto - 100%.
Oferta nr 1 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Cena oferty brutto: 34 560,00 zł
Oferta nr 3 - Andrzej Światek, Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, ul. Wiejska 27, 84-240 Reda
Cena oferty brutto: 19 483,20 zł
Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
Cena oferty brutto: 24 354,00 zł
Oferta nr 5 - SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
Cena oferty brutto: 42 105,72 zł
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Pana Andrzeja Światka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek. Jest to oferta z najniższą ceną.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 31.07.2014
Data udostępnienia informacji: 31.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:14 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
31.03.2016 12:14 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
31.07.2014 16:04 publikacja Dominika Wojtunik
31.07.2014 14:34 tytuł Dominika Wojtunik