Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej-nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych
 pn: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 28.01.2014r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej" oraz wybór oferty nr 2 z ceną ryczałtową brutto: 32 472,00 zł złożonej przez Pana Tomasza Hrynkiewicza, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB T.Hrynkiewicz z siedzibą w Dzierzgoniu (82-440) ul. Kajki 4, działającej na podstawie wpisu do CEIDG.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, firma Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca ten na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił oferty o drugą usługę nadzoru spełniającą wymogi SIWZ.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe 5 ofert oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13472/14/VI/U z dnia 14.01.2014r: cena oferty brutto 100 %:


Oferta nr 2 - Tomasz Hrynkiewicz, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe MARKUB T.Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
cena brutto: 32 472,00 zł brutto

Oferta nr 3 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 40 590,00 zł brutto


Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 36 531,00 zł brutto

Oferta nr 5 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
cena brutto: 78 720,00 zł brutto

Oferta nr 6 - Biuro Rozwoju Sp. z o.o., Al. Niepodległości 670 A, 81-854 Sopot
cena brutto: 44 895,00 zł brutto


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Tomasza Hrynkiewicza, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB T.Hrynkiewicz z siedzibą w Dzierzgoniu (82-440), który zaoferował najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.02.2014
Data udostępnienia informacji: 17.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:19 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
17.02.2014 11:05 Dodanie informacji Anna Stankiewicz