Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania
p.n: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.01.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej" i wybór oferty nr 3 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, wpisaną do KRS nr 0000023405.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, z uwagi na nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-560), ul. Żaglowa 2, została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe 3 oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12949/13/VI/U z dnia 03.12.2013r.: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
1. cena brutto - 1 820 787,62 8,86 pkt
2. okres wykonania - 19 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,42 pkt

Oferta nr 3 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 1 738 946,06 9,30 pkt
2. okres wykonania - 22 tygodni 0,35 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,71 pkt

Oferta nr 4 - Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 1 947 354,79 8,19 pkt
2. okres wykonania - 20 tygodni 0,45 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,70 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.02.2014
Data udostępnienia informacji: 14.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:28 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
14.02.2014 15:05 Dodanie informacji Anna Stankiewicz