Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną - nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15886/14/VI/U z dnia 19.08.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez Pana Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową 27 921,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15555/14/VI/U z dnia 15.07.2014 r.: cena oferty brutto - 100%.
Oferta nr 1 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
cena brutto: 33 200,00 zł
Oferta nr 2 - Ryszard Gad, RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
cena brutto: 27 921,00 zł
Oferta nr 3 - Andrzej Światek, Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, ul. Wiejska 27, 84-240 Reda:
cena brutto: 29 999,70 zł
Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 34 317,00 zł
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia. Jest to oferta z najniższą ceną.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 21.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2014 12:49 Dodanie informacji Dominika Wojtunik