Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15885/14/VI/U z dnia 19.08.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, z ceną ryczałtową 1 445 532,75 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15477/14/VI/U z dnia 08.07.2014 r.: cena oferty brutto - 93%, okres wykonania - 5%, okres udzielonej gwarancji - 2%.

Oferta nr 1 - Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 1 445 532,75 zł - 9,30 pkt
2. okres wykonania - 13 tygodni -  0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 21.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2014 12:45 Dodanie informacji Dominika Wojtunik