Budowa ul. Kołłątaja,kładki dla pieszych nad rz.Struga Cisowska, schodów przy ul.Cechowej i przebudowa chodnika na ul.Oliwkowej w Gdyni-nadzór inw.

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16028/14/VI/U z dnia 02.09.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni" oraz oferty nr 3 złożonej przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, z ceną ryczałtową 29 520,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15840/14/VI/U z dnia 13.08.2014 r.: cena oferty brutto - 100%.

Oferta nr 1 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
cena brutto: 74 400,00 zł
Oferta nr 2 - Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
cena brutto: 48 117,60 zł
Oferta nr 3 - TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 29 520,00 zł
Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 67 158,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk. Jest to oferta z najniższą ceną.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2014 13:30 tytuł Dominika Wojtunik