Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16027/14/VI/U z dnia 02.09.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową 2 061 010,28 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15709/14/VI/U z dnia 29.07.2014 r.: cena oferty brutto - 95%, okres udzielonej gwarancji - 5%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto: - 2 061 010,28 zł - 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,15 pkt
RAZEM 9,65 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2014 13:26 Dodanie informacji Dominika Wojtunik