Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczna odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczna odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.01.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczna odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie" i wybór oferty nr 2 złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 1 182 612,52 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, z uwagi na nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-560), ul. Żaglowa 2, została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe 4 oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13224/13/VI/U z dnia 17.12.2013r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 2 - Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto: - 1 182 612,52 9,30 pkt
2. okres wykonania - 19 tygodni 0,45 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,81 pkt

Oferta nr 3 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 1 402 514,23 7,57 pkt
2. okres wykonania - 25 tygodni 0,15 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,78 pkt


Oferta nr 4 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 1 595 770,67 6,05 pkt
2. okres wykonania - 26 tygodni 0,10 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 6,21 pkt

Oferta nr 5 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 1 351 127,92 7,98 pkt
2. okres wykonania - 18 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,54 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.02.2014
Data udostępnienia informacji: 14.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:42 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
14.02.2014 15:14 Dodanie informacji Anna Stankiewicz