Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16774/14/VI/U z dnia 12.11.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto 542 196,07 zł.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16465/14/VI/U z 14.10.2014 r: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 7%, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - Paweł Zdanowski, właściciel firmy Budownictwo Drogowo - Inżynieryjne „PAMA" Paweł Zdanowski, ul. Porębskiego 11/11, 80-180 Gdańsk:
1. cena brutto: - 823 928,31 zł - 4,32 pkt
2. okres wykonania (dla cz. A i C) - 30 tygodni - 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,09 pkt
RAZEM 4,41 pkt

Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto: - 542 196,07 zł - 9,00 pkt
2. okres wykonania (dla cz. A i C) - 23 tygodnie - 0,70 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy - 0,09 pkt
RAZEM 9,79 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2014
Data udostępnienia informacji: 17.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2014 10:35 Dodanie informacji Dominika Wojtunik