Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych-robota budowlana

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych" wybór oferty nr 1 złożonej przez Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 979 665,45 zł brutto.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14972/14/VI/U z 27.05.2014r: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 5%:

Oferta nr 1 - Ryszard Marcinkiewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto: - 979 665,45 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,15 pkt
RAZEM 9,65 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 1) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 25.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:53 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
25.06.2014 15:06 Dodanie informacji Anna Stankiewicz