Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych-nadzór inwestorski


OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Ryszarda Gada, właściciela R.G. NADZORY, Usługi budowlane R.Gad z siedzibą w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16, działającego na podstawie wpisu do CEIDG z ceną ryczałtową 29 520,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15100/14/VI/U z dnia 03.06.2014r: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 1 - Ryszard Gad, właściciel R.G. NADZORY, Usługi budowlane R.Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
cena brutto: 29 520,00 brutto

Oferta nr 2 - Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 36 654,00 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Pana Ryszarda Gada, właściciela R.G. NADZORY, Usługi budowlane R.Gad , który zaoferował najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.06.2014
Data udostępnienia informacji: 26.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 13:45 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
26.06.2014 11:37 Dodanie informacji Anna Stankiewicz